Ledarskapsbloggen

Visa

Teamcoaching – en resa mot gemensam potential

I dagens komplexa arbetsmiljö är teamcoaching en kraftfull metod för att förena grupper och fokusera deras insatser mot gemensamma mål. I denna artikel utforskar vi teamcoaching genom en intervju med Malin Avalon Engquist, senior ledarskapskonsult samt konsultchef på HumaNova Ledarskap. Vi diskuterar målen för en teamcoach, utmaningarna i praktiken och betydelsen av teamcoaching för organisationers framgång. Upptäck hur teamcoaching främjar samarbete, tillit och öppenhet för att låsa upp gruppens fulla potential och skapa meningsfulla förändringar i dagens arbetsmiljö.

Teamcoaching är en kraftfull metod som strävar efter att föra grupper samman, öka deras motivation och fokusera deras insatser mot gemensamma mål. Genom att skapa tydliga roller, förbättra kommunikationen och främja samhörigheten inom gruppen, kan en coach hjälpa till att öka produktiviteten och prestationen. Vi har intervjuat Malin Avalon Engquist, som förutom att vara konsultchef för HumaNova ledarskap även är utbildad ICF certifierad ledarskapscoach samt teamcoach.

Vad är din syn på teamcoaching och dess roll i dagens arbetsmiljö?

Teamcoaching är en metod för att främja samarbete och utveckling inom grupper och organisationer. I dagens snabbrörliga arbetsmiljö är det avgörande att grupper kan anpassa sig och samarbeta effektivt för att möta förändringar och utmaningar. Teamcoaching ger grupper verktygen och stödet de behöver för att uppnå sin fulla potential och arbeta mot gemensamma mål.

Vilka är de primära målen för en teamcoach, och hur arbetar du för att uppnå dem?

Ett av de primära målen för en teamcoach är att skapa en miljö där varje individ i gruppen känner sig fullt engagerad och värdefull. Detta innebär att lyssna aktivt på gruppens behov, främja ömsesidig respekt och tillit, och skapa tydliga mål och strukturer för att guida gruppen framåt. Genom att använda olika coachingtekniker och verktyg kan jag stödja gruppen i att utveckla sin dynamik och samarbetsförmåga.

Hur skiljer sig teamcoaching från andra former av grupputveckling, som teambuilding eller teamutbildning?

Teamcoaching fokuserar på att samarbeta med gruppen för att maximera dess potential och nå gemensamma mål. Till skillnad från teambuilding, som ofta är inriktad på att förbättra relationer inom gruppen genom olika aktiviteter, och teamutbildning, som syftar till att öka medlemmarnas kunskaper och färdigheter, innebär teamcoaching en kontinuerlig process som integrerar både gruppdynamik och individuell utveckling.

Vilka utmaningar står en teamcoach inför, och hur hanterar du dem i din vardag?

Utmaningar är en naturlig del av teamcoaching-processen. En av de största utmaningarna är att skapa en miljö där alla känner sig trygga att dela sina tankar och idéer. Det kräver tålamod, lyhördhet och förmåga att hantera konflikter och motstånd. Jag arbetar genom att skapa en atmosfär av öppenhet och tillit där alla känner sig sedda och hörda.

Vilka är de viktigaste färdigheterna för en teamcoach, och hur utvecklar du dem i din praktik?

För att lyckas som teamcoach krävs flera olika färdigheter. Det är bland annat förmågan att skapa tydliga ramar, lyssna aktivt, ställa relevanta frågor, ge och ta emot feedback, styra gruppen när det behövs, utmana gruppen att växa och utvecklas, samt att kunna inleda och avsluta arbetsprocesser på ett konstruktivt sätt. Jag utvecklar mina färdigheter genom kontinuerlig träning, utbildning och reflektion.

Hur ser du på framtiden för teamcoaching och dess betydelse för organisationers framgång?

I en tid där organisationer strävar efter att skapa hållbara och effektiva team är teamcoaching en oumbärlig resurs. Genom att investera i teamutveckling och stödja grupper i att nå sin fulla potential kan organisationer skapa en stark grund för framgång och tillväxt. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta med team och hjälpa dom att uppnå sina mål och skapa meningsfulla förändringar. Teamcoaching är inte bara en metod, det är en filosofi som främjar samarbete, tillit och öppenhet inom grupper och organisationer. Genom att skapa en trygg och stödjande miljö kan teamcoaching hjälpa grupper att övervinna utmaningar, maximera sin potential och nå sina gemensamma mål. Med rätt kompetens och engagemang kan en teamcoach vara en kraftfull drivkraft för förändring och tillväxt i dagens arbetsmiljö.

Kontakta ossFölj oss på LinkedIn

 

HumaNova Ledarskap

Vi vänder oss till företag och organisationer som tror på att personligt växande, hos såväl ledare som medarbetare, är en bidragande faktor till framgång. De utvecklingsprogram och skräddarsydda lösningar vi erbjuder bygger på samlad erfarenhet, beprövade metoder och kraftfulla verktyg. Flera är evidensbaserade och bygger på forskning – som exempelvis Utvecklande ledarskap och Strategiskt ledarskap vilka har förankring i Försvarshögskolans modeller. Eftersom inget företag är det andra likt skräddarsyr och anpassar vi våra utvecklingsinsatser och förändringsuppdrag efter de behov som finns snarare än går efter givna mallar. Hittills har närmare hundra olika företag och organisationer valt att utvecklas med hjälp av oss.

Självledarskap och medarbetarskap

Självledarskap och medarbetarskap

I dagens snabbrörliga och komplexa arbetsmiljö är ett gott självledarskap avgörande för att främja effektivitet och trivsel på arbetsplatsen. I denna artikel utforskar vi betydelsen av dessa begrepp med hjälp av Lotta Ankarlilja, senior konsult på HumaNova Ledarskap. Vi diskuterar hur självledarskap stärker personligt och professionellt ledarskap och vilka som är de viktigaste komponenterna. Lotta ger exempel på hur medarbetarskap kan främja en positiv arbetsmiljö.

– Självledarskap och medarbetarskap utgör grundläggande byggstenar för ett dynamiskt och framgångsrikt arbetsliv över tid, säger Lotta Ankarlilja. Genom ett starkt självledarskap tar individer aktivt ansvar för sin utveckling och prestation, vilket ökar produktiviteten för individ och organisation samt främjar en kultur av engagemang och välbefinnande. Medarbetarskapet kompletterar detta genom att bygga starka team och främja samarbete, vilket är en förutsättning i dagens snabbrörliga och komplexa arbetsmiljö.

Hur kan självledarskap stärka både personligt och professionellt ledarskap? Vilka fördelar kan det medföra för individen och organisationen som helhet?

-Självledarskap – att leda sig själv, ger individen verktyg för att optimera sin potential och ta kontroll över sitt arbete och sina resultat. Genom att öka medvetenheten om sig själv och sina resurser och genom detta öka sin motivation kan individer effektivt navigera genom utmaningar och arbeta mot uppsatta mål. Detta resulterar i ökad produktivitet, bättre arbetsprestation och en mer positiv arbetsmiljö, vilket gynnar både individen och organisationen.

Centrala komponenter för ett hållbart ledarskap

-Ett hållbart självledarskap bygger på självkännedom, självreglering, självmedkänsla, självmotivation och självstyrande. Genom att kontinuerligt arbeta aktivt med personlig utveckling kan individer öka sin förmåga att navigera genom förändringar och utmaningar. Samtidigt som de bibehåller en positiv och produktiv inställning till arbete och liv.

Hur ser du att utvecklande medarbetarskap kan främja en positiv arbetsmiljö och bidra till ökad effektivitet och trivsel på arbetsplatsen?

-Utvecklande medarbetarskap skapar en miljö där alla känner sig delaktiga och tar ansvar för organisationens framgång. Genom att uppmuntrar till engagemang, öppenhet och samarbete med ett tydligt, vad, hur och varför- skapas en kultur där medarbetare känner sig värderade och motiverade att bidra till gemensamma mål. Detta leder inte bara till ökad effektivitet utan också till en positiv och trivsam arbetsmiljö med lägre sjukfrånvaro.

Vilka åtgärder anser du att ledare kan vidta för att främja självledarskap och utvecklande medarbetarskap inom sina organisationer?

-Ledare spelar en avgörande roll genom att ge förutsättningar för att skapa en kultur som uppmuntrar till ansvarstagande, öppenhet och samarbete. Det handlar om att tydligt kommunicera organisationens vision och mål, ge stöd och feedback till medarbetarna samt skapa utrymme för personlig och professionell utveckling. En miljö med hög tillit till varandra ger ett utvecklande medarbetarskap.

Hur tror du att självledarskap och medarbetarskap kommer att utvecklas och anpassa sig till framtidens arbetsliv och dess utmaningar?

-Jag tror att självledarskap och medarbetarskap kommer att fortsätta att vara avgörande faktorer för att möta framtidens arbetsliv och dess utmaningar. Med en ökad efterfråga på anpassning och innovation blir det viktigare än någonsin för individer och organisationer att utveckla och ta vara på de resurser som finns och kommunicera och skapa en gemensam bild av uppsatta mål.

Finns det några risker och fallgropar som man bör vara medveten om i en organisation eller företag där man uppmuntrar till självledarskap och medarbetarskap?

–Det finns en risk att arbetet påverkas av individuella preferenser och inte strävar åt samma håll och i linje med de övergripande målen. Därför är det viktigt att det finns en stark gemensam kultur och tydliga övergripande mål inom företaget eller organisationen som då utgör ramverket och basen för ett starkt och mer decentraliserat självledarskap och medarbetarskap.

Avslutningsvis, vilka råd skulle du ge till individer som strävar efter att utveckla sitt självledarskap och medarbetarskap i dagens arbetsmiljö?

-Mitt råd till individer är att arbeta med självreflektion och vara nyfiken på sig själv och andras beteenden. Fundera på vad du kan lära dig av dig själv och andra och de situationer som uppstår. Ta initiativ, var engagerad och ta ansvar för din egen utveckling och för organisationens framgång och förändringar. Genom att investera i ditt självledarskap och medarbetarskap kan du inte bara öka din egen arbetsprestation utan också bidra till en positiv och framgångsrik arbetsmiljö för alla.

Lotta Ankarlilja

Läs fler bloggar här

Vet du inte vad du ska läsa?

Klicka på knappen för att få en slumpvald artikel presenterad för dig.