Kollektiv Intelligens

Komplexa organisationer och komplexa verksamheter ökar behovet av Kollektiv Intelligens!

För en tid sedan kompetensutvecklade vi oss på HumaNova genom att lyssna på en föreläsning om Kollektiv Intelligens av Philip Runsten, forskare och ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm.

I går blev ämnet återigen aktuellt då jag använde mig av Philip Runstens tankar om Kollektiv Intelligens och Mikrosystem i samband med en utbildning i Grupprocess och Ledarskap.

Runsten menar att ju mer komplexa organisationer och dess uppgifter blir, ju mer ökar behovet av Kollektiv Intelligens – dvs behovet av individers förmåga att samarbeta så att gruppens resultat sammantaget blir högre än den enskilda individens.

Desto mer komplex en verksamhet är, desto svårare blir det att styra verksamheten rätlinjigt uppifrån (klassisk hierarki) och desto viktigare blir individernas samarbetsförmåga. Ett samarbete som uppstår i mikrosystem som kan vara allt från informella möten mellan två medarbetare i korridoren till mer regelrätta gruppsamarbeten. Organisationen består alltså av mängder av mikrosystem som i sin tur består av individers interaktion, kommunikation och samarbete. Om möjligheten att leda verksamheten begränsas av dess komplexitet och oförutsägbarhet så blir vikten av fungerande mikrosystem enorm!

Den Kollektiva Intelligensen består av fyra förmågor som Runsten åskådliggör på följande sätt:

Kollektiv intelligens

Och som jag tolkar på följande sätt:

Reflektionsförmåga

Förmågan att utbyta tankar och tillsammans skapa nya tankar som inte fanns innan hos de enskilda individerna. Att utforska såväl problemställning som lösandet av problemet, och att få tillgång till den totala kunskapsbanken.

Representationsförmåga

Att dela en gemensam mental modell om vad gruppen tillsammans ska åstadkomma, dvs en gemensam förståelse för uppgiften. Och att den gemensamma mentala modellen sedan guidar oss när vi jobbar individuellt. Representationsförmåga är också att fördela gruppens resurser på, för stunden, det mest optimala sättet.

Relationsförmåga

Att tillsammans i gruppen ha en psykologisk trygghet som gör att alla vågar tycka och tänka högt tillsammans, att ha en förmåga att bygga förtroendefulla relationer. Att ställa utforskande frågor och att ha ett lyssnande klimat.

Integrationsförmåga

Förmågan hos individerna att interagera med övriga i gruppen/mikrosystemet. Att vara lyhörd för egna och andras behov. Att ha en vilja att bidra och ett individuellt ansvarstagande.

Runstens resonemang att det är i mikrosystemen som ”det händer” och att organisationen är resultatet av enskilda medarbetares handlingar är intressant!

Och jag gillar begreppet Kollektiv Intelligens, där vikten av att bygga trygga och effektiva team med samarbetsförmåga och individuellt ansvarstagande blir oerhört tydlig! Ett tips är att läsa boken Kunskapsintegration:

Ann Ljusberg

Konceptansvarig Utvecklande ledarskap

Läs fler bloggar här