ACT – Acceptance and Commitment Therapy

ACT kallas ofta för tredje vågens KBT

ACT används i dag brett inom coaching, psykoterapi och personlig utveckling då syftet med ACT är att leva ett meningsfullt liv utifrån individens egna värden. Det är en terapiform som manar oss att ställa existentiella frågor om vad vi vill med våra liv – och att agera i enlighet med dessa värden.

Vad är skillnaden mellan ACT och KBT?

Inom KBT läggs fokus och kraft på tänkandet och på att förändra tankar. I ACT fokuseras det mer på att förändra förhållningssättet till tankar och känslor för att kunna handla meningsfullt.

Några psykologiska grundprocesser enligt ACT

Inom ACT läggs stor tonvikt på några psykologiska grundprocesser som lägger grunden för terapi och coaching baserad på ACT.

Medveten närvaro
Medveten närvaro kallas även mindfulness och innebär att vara ”här och nu”. Liksom djur reagerar vi människor på hot i den yttre, materiella världen. Hot som måste bekämpas eller undvikas. Men till skillnad från djur kan vi uppleva lika starka hot även i den inre, psykologiska världen. Hoten här kommer från våra egna förnimmelser och tankar som skapar oro, rädsla och ångest. Ju mer vi bekämpar eller undviker upplevelsen desto starkare blir den. Om vi istället är närvarande i det som sker minskar oron för det obehagliga. Studier visar att 85 procent av det vi oroar oss för inte ens inträffar.

Medveten närvaro är att vara flexibelt uppmärksam på både den yttre, materiella världen och den inre psykologiska världen.

Defusion
Defusion handlar om att skapa en mer flexibel reaktion på våra tankar, att frikoppla invanda ord och formuleringar för att bättre kunna uppleva verkligheten så som den är. Att låta tankarna komma och gå istället för att fastna i dem. Ofta upplever vi våra tankar som sanna eller som en realistisk bild av verkligheten. ACT vill få oss att se våra tankar som en av många alternativa tolkningar av verkligheten och att vi kan välja om vi ska agera på dem eller inte.

Acceptans
Utifrån ACT handlar acceptans om att tillåta sig ha upplevelser som vanligtvis kallas obehagliga. Vara i den rådande upplevelsen utan att försöka kontrollera, ändra eller bli av med den. Mycket av den stress och inre smärta vi upplever i olika situationer är det vi själva som skapar när vi motarbetar upplevelsen och också dömer oss själva t ex genom att tänka att ”det är fel på mig som känner så här”. Utifrån ACT är negativa tankar och känslor en del av livet och de är inte farliga i sig själva. Det är undvikandet av jobbiga tankar och känslor som kan leda till ännu mer stress och ökad psykisk ohälsa.

Värden
ACT ser värden som en kompass som kan peka ut riktningen och ge oss inre motivation på vår resa genom livet. Börja med att svara på frågorna: Vad är viktigt i mitt liv? Vem vill jag vara för mig själv och för andra? Värden kan innebära att vara öppen och ärlig mot omgivningen, att vilja utvecklas och prova nya saker eller att hjälpa andra att förändra sina liv. På så sätt är mina värden konstant närvarande i mitt liv och något jag kan göra i varje stund. Till skillnad från mål som handlar om det vi vill ha eller uppnå och som oftast ligger längre fram i tiden.

Ändamålsenligt handlande
Ändamålsenligt handlande innebär att agera utifrån vad som är viktigt för mig fast det kan kännas smärtsamt eller svårt. Det betyder också att jag är flexibel i det jag gör, så att jag villigt bemöter alla utmaningar genom att antingen fortsätta med mitt beteende eller ändra det, beroende på vad jag behöver i situationen. Det är bara genom ett ständigt pågående beteende i enlighet med mina värden som livet kan bli rikt, helt och meningsfullt. Helt enkelt är ändamålsenligt handlande att göra vad som behövs för att leva i överensstämmelse med mina värden.

Jag som kontext
Jag-som-kontext är inte en tanke och inte en känsla utan snarare ett perspektiv ur vilken vi kan iaktta våra tankar och känslor. Ett annat sätt är att se det som ett rum, i vilket tankar och känslor kan röra sig. Detta psykologiska rum får vi tillträde till när vi märker att vi märker något, eller är medvetna om att vi är medvetna. Det är en plats från vilken vi kan iaktta vår upplevelse utan att vara fångna i den. Termen ren medvetenhet är ett bra alternativ för det är just vad det handlar om –  medvetenhet om vår egen medvetenhet.

Mer information

Vill du läsa mer om ACT? Då rekommenderas vår andra artikel om ACT-metoden där vi går in närmare på behandlingsmetoden och hur en ACT-session kan se ut. Dessutom listar vi vilka utbildningar vi erbjuder inom området.

Våra alternativ

Läs mer om respektive utbildning samt ort och startdatum genom att klicka på den utbildning eller kurs du är intresserad av.

Vi försöker ofta få kontroll över sådant vi är oroliga för, eller försäkringar att vi inte behöver oroa oss. Men finns det egentligen något vi kan få full kontroll över?

Vanliga områden där människor kämpar med kontroll är egna – eller andras – känslor och tankar, liksom framtida händelser, sådant som ännu inte har inträffat. Med hjälp av ACT kan vi se att strävan efter kontroll är en central del av det slitsamma – ”control is the problem…”