ACT-metoden

Acceptance and Commitment Therapy, förkortat ACT, är en innovativ och effektiv terapiform inom det psykologiska beteendeterapeutiska området. ACT-metoden kombinerar insikter från kognitiv beteendeterapi (KBT), medveten närvaro och mindfulness samt andra terapimetoder och bygger på den teoretiska modellen Relational Frame Theory som handlar om vårt språk, hur vi relaterar och skapar sammanhang genom språket.

Terapiformens grundprinciper

ACT består av 6 kärnprocesser för att ge stöd till ökad psykologisk flexibilitet. Man kan grovt säga att tre av dessa mer symboliserar människans inre (österländskt), mindfullness och de andra tre till det yttre, beteendeterapi. Du får en utförligare förklaring om terapiformens psykologiska grundprocesser i vår andra artikel om ACT. Grundprinciperna ligger till grund för terapi och coaching baserat på ACT.

ACT som behandlingsmetod

ACT är en evidensbaserad behandlingsmetod som har visat sig vara effektiv för att behandla ett brett spektrum av psykologiska problem, inklusive ångest, depression, stress, kronisk smärta, relationssvårigheter och mer. Den flexibla och heltäckande naturen gör att den kan anpassas till olika individers behov och preferenser.Metoden används även inom arbetslivet eller som prevention av stress och psykisk ohälsa i olika sammanhang och då brukar man använda uttrycket Acceptance and Commitment Training för att förtydliga att det inte är regelrätt psykoterapi.

Vad menas med värderad riktning?

ACT ser värden som en kompass som kan peka ut riktningen och ge oss inre motivation på vår resa genom livet. Terapiformen betonar vikten av att leva i enlighet med ens personliga värderingar. Genom att identifiera vad som är meningsfullt och viktigt i livet och sedan agera i linje med dessa värden, kan individer öka sitt välbefinnande och sin livskvalitet.

Hur kan en ACT-session se ut?

En ACT-session innebär ofta att utforska klientens värden och deras tankar, känslor och beteendemönster. Terapeuten kan använda olika tekniker och övningar för att hjälpa klienten att tillämpa ACT-kärnprocesserna i deras liv.

En kort sammanfattning av målet med terapin kan beskrivas med hjälp av bokstäverna ACT;

Accept your reactions and be present. Detta betyder att man strävar efter att acceptera reaktioner, såsom känslor, och att vara närvarande i stunden.

Choose a valued direction. Att lära sig att välja en inriktning i livet som stämmer överens med hens värderingar.

Take action. Gå till handling, förändringar kan inte ske om personen inte väljer att agera.

Personen som går i terapi får oftast lära sig olika typer av övningar från terapeuten som kan leda till större närvaro i nuet och ökad acceptans i livet. Många får även i uppgift att göra hemuppgifter mellan sessionerna.

Sammanfattning av ACT-metoden

ACT-metoden är en terapiform som kombinerar insikter från olika psykologiska metoder för att hjälpa människor att öka psykologisk flexibilitet och förbättra deras välbefinnande.Genom att lära sig att acceptera sina tankar och känslor, vara närvarande i nuet, agera enligt personliga värderingar och utforska olika aspekter av sig själva, kan individer skapa meningsfulla förändringar i sina liv.

ACT hos Humanova

Humanova erbjuder flera kurser och utbildningar med utgångspunkt i ACT-metoden. Läs mer om innehåll, upplägg och kommande startdatum inne på respektive utbildningssida.

Vi försöker ofta få kontroll över sådant vi är oroliga för, eller försäkringar att vi inte behöver oroa oss. Men finns det egentligen något vi kan få full kontroll över?

Vanliga områden där människor kämpar med kontroll är egna – eller andras – känslor och tankar, liksom framtida händelser, sådant som ännu inte har inträffat. Med hjälp av ACT kan vi se att strävan efter kontroll är en central del av det slitsamma – ”control is the problem…”