Diplomerad Handledare

Utbildning till Diplomerad Handledare

Arbetar du med människor som samtalsterapeut, coach, organisationskonsult, teamledare, chef eller har motsvarande yrkesroll, och vill utveckla din egen kompetens för att tryggt och ansvarsfullt handleda andra?

Anmäl dig här

HumaNovas handledarutbildning vill skapa förutsättningar för hållbart växande i flera led genom ökad tillit till att leda, inspirera, motivera mot gemensamma mål utifrån betydelsen av tillit och psykologisk trygghet.

Innehåll och syfte

Utbildningen vänder sig t ex till professionella inom vård- och hälsosektorn, samtalsterapeuter, coacher, organisationskonsulter, teamledare samt chefer. Utbildningen syftar till att utveckla egen yrkesmässig kompetens som handledare. Genom fördjupning av aktuell teori och välbeprövad metodik tränas deltagarna för att tryggt och ansvarsfullt handleda andra professionella inom såväl den egna yrkesgruppen som inom angränsande yrkesområden.

Vi utgår från vad forskning visat fungerar och är verksamt i terapi/handledning. Oavsett vilken metod som används är fyra komponenter viktiga: Hur vi skapar relation, allians, förmedlar empati och de viktiga förväntningar som gör att klienter och grupper växer och utvecklas. Vi är relationella till vår natur och skapta för gruppens överlevnad. Känslan av att få höra till och vara trygg i relationer gör att det är läkande att se likhet i utmanande situationer – vår sociala hjärna ägnar sig åt relationer – en vilande hjärna tänker på relationer och relationella strategier – och ju mer vi övar oss i att känna igen oss i varandra desto friskare blir vi.

Det starkaste i oss handlar om social tillhörighet. Som terapeuter/handledare utvecklas vi bäst i samspel med kollegor. Och vi behöver öva tillsammans på just det som visat sig vara verksamt. Därför övar vi aktivt under utbildningens gång på de färdigheter som i forskning visat ger bäst resultat.

Vår utgångspunkt är integrativ psykologi där vi använder oss av psykosyntes, gestalt, system- och lärandeteori samt neuroforskning kopplad till anknytningsteori. Som bas utgår vi från den relationella forskningen som visat vad vi behöver för att må bra, vara friska, fungera och utvecklas som människor. Och som också visat att trygghet utifrån känslomässig och intellektuell förståelse leder till självreglering, livslust, mod att vila, känsla av mening, tillit till att faror går att hantera. Det i sin tur ger förbättrat immunförsvar, längre liv, bättre relationer mm.

Handledning behöver vara platsen där inlevelseförmågan flödar, där man gör sig öppen, vågar tänka högt, utvecklas tillsammans. Vi kommer utforska vad som gör dig till en bra handledare och hur ni i gruppen kan använda varandra för att optimera trygghet, kreativitet och lärande i såväl den enskilda som den gemensamma utbildningsprocessen. Utbildningen syftar till att upptäcka hur du genom din egen trygghet och tillit i relationer, hittar din kraft, behåller glädje och känsla av mening i ditt arbete.

Tillsammans i gruppen ges återkoppling som inspirerar till att bli tryggare, friare och modigare inom ramen för handledningen. Du arbetar utifrån eget uppdrag, utforskar lärandeprocessen genom individuella mål, undersöker vilka nya erfarenheter du som handledare och den du handleder behöver. Stärker tilliten till goda resultat genom trygga positiva förväntningar och genom att låta det vara belönande att öva. Vidare filmar vi övningssituationer, vi utforskar skillnader mellan individuell handledning och grupphandledning och vi lär oss om handledning över kulturgränser. Vi övar på att gemensamt och ömsesidigt bära de kulturer som finns representerade i handledningsrummet genom handledare, handledd, handledda, klienter, grupper.

Att utvecklas innefattar att tillåta sig förändras i möte med en annan människa, en annan kultur, med människor i kris. Handledning behöver vara rummet som ger stöd åt den processen så att den handledde behåller sig själv hel genom ökad genuin förståelse för och närhet till människor som kämpar för sin trygghet och tillhörighet.

Anmäl dig här

Handledningsuppdrag innefattar en pedagogisk och relationsinriktad process av

 • Uppbyggande av kontakt
 • Upprättande av kontrakt för professionell ram och jämställd yrkesrelation
 • Delat ledarskap, delat bärande av process genom arbetsprocessens olika faser
 • Avslut, utvärdering

Integrativ teoretisk grund

Vår utgångspunkt är integrativ psykologi där vi använder oss av psykosyntes, gestalt, system, lärandeteori samt neuroforskning kopplad till anknytningsteori.

Praktiskt arbete

 • Under 7×2 lärarledda utbildningsdagar får kursdeltagaren möjlighet att öva praktiskt genom utforskande av erfarenhets- & upplevelsebaserat lärande och reflektion varvat med teori
 • Studiegrupper ses vid sex tillfällen för övning samt reflektion kring litteratur
 • Kursdeltagaren handleder parallellt egen klient alternativt arbetsgrupp/team och får handledning på sitt uppdrag under utbildningens gång
 • Superhandledning, dvs handledning på handledningen

Anmäl dig här Jag vill veta mer

Startdatum

Stockholm
24 mars 2025

Omfattning

Sju tvådagarsblock fördelade på två terminer

Här hittar du våra scheman

Pris

Privat:
38 700 SEK inkl. moms

Företag:
38 700 SEK exkl. moms

Delbetalning

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar och kurser. Läs mer om räntefri delbetalning av din utbildning här.

Anmäl dig här

Lärandemål

Efter avslutad utbildning har deltagaren god kunskap om:

 • integrativ relationell teori
 • handledarens roll
 • etiska regler och ramverk
 • grupprocesser, utvecklingsfaser och gruppdynamik
 • utveckling av fungerande team samt att leda, inspirera motivera mot gemensamma mål utifrån betydelsen av trygga relationer.

Deltagaren har också blivit medveten om sin egen förmåga att se sig själv inifrån och utifrån. Dvs utvecklat förmåga att använda sig själv som redskap, övat att stå kvar i dialog, vara närvarande i process, uppnått ökad förmåga att möta andra med empati, öppenhet och respekt, utvecklat medvetenhet om och kan ta ansvar för det som sker och blir till i relation till andra och till gruppen, ser människan som en helhet, utifrån kropp, känsla, tanke och i ständig rörelse och interaktion med omgivningen. Har utvecklat god handledarkompetens för att tryggt och ansvarsfullt handleda andra.

Professionella inom människovårdande yrke t ex;

 • Diplomerad Samtalsterapeut steg 1 nivå
 • Leg. psykoterapeuter, psykologer
 • Diplomerade Organisationskonsulter
 • Diplomerade Samtalscoacher ICF ACC nivå
 • Chefer  och ledare

Intervju innan antagning

Handledarutbildningen vänder sig till professionella inom människovårdande yrke, samtalsterapeuter, coacher, organisationskonsulter, teamledare, chefer mm och syftar till att utveckla egen yrkesmässig kompetens, genom fördjupning av aktuell teori och välbeprövad metodik för att tryggt och ansvarsfullt handleda andra professionella inom såväl den egna yrkesgruppen som inom angränsande yrkesområden.

Innehåll

Block 1

 • Handledning – som pedagogisk och relationsinriktad process
 • Psykologisk trygghet i handledning

Block 2

 • Upprättande av kontrakt, betydelsen av ömsesidig förståelse för autonomi och grundläggande värderingar
 • Etik, ramar – uppstart av handledningsuppdrag

Block 3

 • Kreativa metoder – att skapa ett kreativt rum
 • Samtalsmetodik – Empatisk kommunikation

Block 4 är

 • Praktisk systemteori
 • Lärandeteori

Block 5

 • Grupphandledning
 • Grupprocesser

Block 6

 • Inifrån-och utifrån perspektiv
 • Självreglering

Block 7

 • Handledning över kulturgränserna
 • Avslut

Huvudlärare

Susanna Eliasson Ogunro
susanna.ogunro@humanova.com, tel 070-410 00 97
Dipl Psykosyntesterapeut, Handledare, Par- och relationsterapeut, Gestaltterapeut och KBT-terapeut. Steg-1 utbildad i Transpersonell psykoterapi med inriktning mot bildterapi.

Har varit verksam som lärare på HumaNova sedan 2012. Med lång erfarenhet som terapeut och handledare arbetar hon med enskilda klienter, par och grupper.

Verkade åren 2014-2020 för att stärka medlingskompetens inom Conflict Prevention Group AB.

Medlärare

Anna Edengård
anna.edengard@humanova.com, tel 070-222 56 82
Fil kand Beteendevetenskap, Dipl Samtalsterapeut, Organisationskonsult och Handledare. Rektor på HumaNova. Grundare av Organisationskonsultutbildningen och lärare sedan 2001.

Liv Åström Kron
liv.astrom.kron@humanova.com, tel 070-204 51 46
Dipl Psykosyntesterapeut, Handledare och Gruppterapeut

Legitimerad lärare. Diplomerad Psykosyntesterapeut, Samtalscoach, Handledare, Stresskonsult, Par-och relationsterapeut. Utbildad på GAI, Gruppanalytiska Institutet (gruppanalys) och vid Ersta Sköndal i Kreativa metoder i handledning och för grupp och individutveckling samt vid Expressive Arts. Utbildningsansvarig både för HumaNovas Samtalsterapeututbildning med Steg 1 i Integrativ psykoterapi samt Par-och relationsutbildningen.

Dan Borglund
dan.borglund@umu.se, tel 070-346 42 41
Tekn dr, Docent, Aukt Gestalterapeut.

Har en bakgrund som lärare, forskare och pedagogisk utvecklare på Kungliga Tekniska Högskolan. Är sedan 2017 verksam som gestaltterapeut samt lektor i högskolepedagogik vid Umeå universitetet.

Annalena Ståhl
stahl@annalenastahl.se, tel 070-861 98 11
Dipl Gestaltterapeut, Handledare och pedagogisk ledare på Gestaltakademins terapeutlinje.

Ingick under åren 2017-2020 i Conflict Prevention Group AB och i Folke Bernadotteakademins team för fred i Syrien.

Examination

Inlämningsuppgift: Processbeskrivning över egen ledd handledning med koppling till kurslitteratur.