ACT-terapi – Utbildning steg 1

Utbildning till ACT-terapeut

HumaNovas basutbildning i psykoterapi är baserad på Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och vänder sig till dig som vill utvecklas med nytänkande. ACT kallas ofta för ”den tredje vågens KBT”.

Vad är ACT-terapi?

ACT är en evidensbaserad psykoterapiform som lyfter fram balansen mellan acceptans och förändring, mellan inre perspektivtagande och Mindfulness i kombination med aktiv handling. Du kan använda ACT i ditt arbete inom vårdsektorn samt inom socialt arbete, exempelvis som socionom eller motsvarande. ACT används även av psykoterapeuter och coacher som arbetar inom hälsosektorn.

ACT ger verktyg både på det inre och det yttre planet, och genom att lägga vikt vid förmågan till perspektivtagande snarare än analys och ”bearbetning” kan ACT erbjuda genvägar till förändring också i lägen som kan verka mer eller mindre fastlåsta.

Hur lång tid tar det att bli ACT-terapeut?

Utbildningen är 4 terminer. Den schemalagda utbildningstiden uppgår till cirka 360 utbildningstimmar (14 tillfällen/termin) varav 120 timmar handledning i grupp. Individuellt hemarbete med olika övningar och skriftliga uppgifter tillkommer.

Föreläsningar, teoretiska genomgångar och litteraturstudier förenas med upplevelsebaserade seminarier och en mängd ACT-övningar i självupplevelsens form, gruppdiskussioner och rollspel.

Under termin 2, 3 och 4 arbetar du med träningsklienter, under regelbunden handledning av utbildningsansvariga samt med hjälp av inspelade terapisessioner.

Anmäl dig härACT-guide

För att möjliggöra tillräcklig distansering och för att skapa en trygg miljö anpassas antal deltagare per ny grupp utefter lokalens storlek. Det innebär att du nu som vanligt kan anmäla dig till en utbildningsstart och känna dig trygg med att gruppen inte blir för stor.

Startdatum

Stockholm
Onsdag 15 september 2021

Göteborg
Våren 2022 (schema ej klart)

Lund
Våren 2022 (schema ej klart)

Omfattning

4 terminer. 14 tillfällen/termin. Deltid
Här hittar du våra scheman

Pris

Privat
37 750 SEK/termin inkl. moms

Företag
37 750 SEK/termin exkl. moms

Delbetalning

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar och kurser. Läs mer om räntefri delbetalning av din utbildning här.

Anmäl dig här

Utbildningsinnehåll

Inlärningspsykologi. Historik och grundprinciper.

Teoretisk förståelse/praktisk övning i funktionell analys som värdefullt arbetsredskap.

Anknytningsteori.

Anknytningserfarenheternas betydelse för de inre, inlärningsbaserade ”modeller” vi bygger upp.

Relational Frame Theory.

Förståelse för tänkandets roll vid livsproblem, blockeringar och undvikanden. Upplevelsemässigt undvikande som ”evolutionens baksida”.

Affektteori och affektfokuserad behandling.

Ett existentiellt perspektiv.

De existentiella grundfrågorna.

Eftersom utbildningen är upplagd i Steg 1-form

kommer den också att ge orientering inom andra områden som är relevanta i det terapeutiska arbetet.

Du har troligtvis erfarenhet av människovårdande yrke eller arbete med sociala frågor. När din anmälan kommer till oss kontaktar vi dig för en antagningsintervju.

Samtliga kurser och moment i utbildningen ska vara godkända. Examination sker såväl skriftligt som genom gruppövningar, rollspel, samtal och handledning. För diplomering krävs även egenterapi om minst 25 sessioner. Samtliga terminsavgifter skall vara betalade.

Till Diplomansökan ska bifogas intyg från terapeut avseende antal sessioner och tidsperiod. Intyg ska vara skriftligt undertecknat av terapeut – i original eller pdf/kopia på original.

ACT Steg 1-utbildningen leds av Ulf Gustavsson, leg psykolog och leg psykoterapeut samt tidigare verksamhetschef för ett behandlingscenter med inriktning på krigs- och flyktrelaterade trauman.

Fler lärare under utbildningen:

 • Tuula Wallsten – Med dr. Psykiatriker
 • JoAnne Dahl – Ph.D Professor, leg psykolog, leg psykoterapeut.
 • Susanne Gieser – fil dr, leg psykoterapeut
 • Daniel Kraft – leg. psykolog
 • Lotta Jarnesjö – dipl. KBT-terapeut
 • Niklas Törneke – psykiatriker

Syfte & mål med ACT-terapi-utbildningen

Med fördjupad förståelse för ACT som en integrerad enhet av teori och praktik, kan använda ACT i ditt arbete som terapeut, coach eller i andra sammanhang – samt också i ditt eget liv och för ökad självkännedom.

Vår ACT-terapi-utbildning ger dig en utförlig förståelse för de sex kärnprocesserna i ACT:

 1. Acceptans/öppenhet.
 2. Defusion/perspektivtagande.
 3. Här och nu.
 4. Jaget som kontext.
 5. Livsvärden.
 6. Meningsfull handling – inklusive handlingsplanering, exponering m.m.

Varje deltagare får lära ACT genom att ha egna terapiklienter under termin 2, 3 och 4, under regelbunden handledning av utbildningsansvariga och med hjälp av inspelningar från terapisessionerna.