ACT-utbildning (sk Steg 1)

KBT/ACT-terapeut-utbildning

HumaNovas KBT/ACT-terapeut-utbildning är en grundläggande psykoterapiutbildning (sk Steg 1) som är baserad på Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Utbildningen vänder sig till dig som vill utvecklas med nytänkande. ACT kallas ofta för ”den tredje vågens KBT”.

Vad är ACT-terapi?

ACT är en evidensbaserad psykoterapiform som lyfter fram balansen mellan acceptans och förändring, mellan inre perspektivtagande och mindfulness i kombination med aktiv handling. Som ACT-terapeut får du användning av terapiformen inom vårdsektorn samt inom socialt arbete, exempelvis som socionom eller motsvarande. Den används även av psykoterapeuter och coacher som arbetar inom hälsosektorn.

Under vår ACT-terapeut-utbildning får du värdefulla insikter både på det inre och det yttre planet. Genom att lägga vikt vid förmågan till perspektivtagande snarare än analys och ”bearbetning” kan ACT erbjuda genvägar till förändring också i lägen som kan verka mer eller mindre fastlåsta.

Hur lång tid tar det att bli ACT-terapeut?

Utbildningen är 2 år, 4 terminer. Den schemalagda utbildningstiden uppgår till minst 360 utbildningstimmar (14 tillfällen/termin) varav 120 timmar handledning i grupp. Individuellt hemarbete med olika övningar och skriftliga uppgifter tillkommer.


Föreläsningar, teoretiska genomgångar och litteraturstudier förenas med upplevelsebaserade seminarier och en mängd ACT-övningar i självupplevelsens form, gruppdiskussioner och rollspel.


Under termin 2, 3 och 4 arbetar du med träningsklienter, under regelbunden handledning av utbildningsansvariga samt med hjälp av inspelade terapisessioner.

Anmäl dig härACT-guide

Fler ACT-utbildningar på HumaNova

Vi har en 5-dagars ACT-kurs – även online ACT-utbildning på distans – för dig som vill prova på och få viss förståelse för vad ACT innebär. På vår hemsida kan du läsa vidare om ACT-metoden.

Läs mer om våra KBT-utbildningar och andra av terapeututbildningar.

Vi arrangerar ytterligare en Grundläggande psykoterapiutbildning (sk Steg 1). Det är en 3-årig utbildning till Diplomerad Samtalsterapeut som ger dig breda kunskaper inom integrativ psykoterapi.

Startdatum

Göteborg
2024

Stockholm

20 september 2023

Omfattning

4 terminer. 14 tillfällen/termin. Deltid
Här hittar du våra scheman

Pris

Privat
38 700 SEK/termin inkl. moms

Företag
38 700 SEK/termin exkl. moms

Delbetalning

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar och kurser. Läs mer om räntefri delbetalning av din utbildning här.

Anmäl dig här

Utbildningsinnehåll

Inlärningspsykologi. Historik och grundprinciper.

Teoretisk förståelse/praktisk övning i funktionell analys som värdefullt arbetsredskap.

Anknytningsteori.

Anknytningens betydelse för de inre ”modeller” som lärande baseras på.

Relational Frame Theory.

Förståelse för tänkandets roll vid livsproblem, blockeringar och undvikanden. Upplevelsemässigt undvikande som ”evolutionens baksida”.

Affektteori och affektfokuserad behandling.

Ett existentiellt perspektiv.

De existentiella grundfrågorna.

Utbildningen är upplagd i Steg 1-form

Det innebär att den också ger orientering inom andra områden som är relevanta inom terapeutiskt arbetet.

Du har troligtvis erfarenhet av människovårdande yrke eller arbete med sociala frågor. När din anmälan kommer till oss kontaktar vi dig för en antagningsintervju.

Samtliga delar och moment i utbildningen ska vara godkända. Examination sker såväl skriftligt som genom gruppövningar, rollspel, samtal och handledning. För diplomering krävs även egenterapi om minst 25 sessioner.

Till Diplomansökan ska bifogas intyg avseende antal sessioner och tidsperiod. Intyg ska vara skriftligt undertecknat av terapeut – i original eller pdf/kopia på original.

Utbildningsansvarig är Ulf Gustavsson, leg psykolog och leg psykoterapeut samt tidigare verksamhetschef för ett behandlingscenter med inriktning på krigs- och flyktrelaterade trauman.

Fler lärare under utbildningen:

 • Tuula Wallsten – Med. dr, Psykiatriker
 • JoAnne Dahl – Ph.D, Professor, leg psykolog, leg psykoterapeut.
 • Susanne Gieser – Fil dr, leg psykoterapeut
 • Daniel Kraft – leg. psykolog
 • Lotta Jarnesjö – dipl. KBT-terapeut
 • Niklas Törneke – Psykiatriker

Mål för ACT-terapiutbildningen

På vår ACT-terapiutbildning får du en djup förståelse för ACT som en integrerad enhet av teori och praktik. Du kan använda terapiformen i ditt arbete som terapeut, coach eller i andra sammanhang – samt i ditt eget liv för ökad självkännedom.

Utbildningen ger dig en utförlig förståelse för de sex kärnprocesserna i ACT:

 1. Acceptans/öppenhet
 2. Defusion/perspektivtagande
 3. Här och nu
 4. Jaget som kontext
 5. Livsvärden
 6. Meningsfull handling – inklusive handlingsplanering, exponering m.m

Varje deltagare får träna ACT genom att ha träningsklienter under termin 2, 3 och 4, under regelbunden handledning av utbildningsansvariga och med hjälp av inspelningar från terapisessionerna.