Utvecklande ledarskap för tillit

Utvecklande ledarskap för tillit, effektivitet och hållbart arbetsklimat

I de flesta organisationer finns tillit med som grund och fundament för att kunna verka och agera så att organisationens mål och visioner nås. Ledare agerar förebilder och grundantagandet är att vi kan lita på de människor vi har omkring oss. Vi lever som vi lär. Vi inser att våra medarbetare behöver få ett handlingsutrymme. Genom levande dialog byggs goda relationer och medarbetare får möjlighet att utvecklas till delaktiga medledare. Att bidra till goda relationer blir därmed allas ansvar. Dvs att stå, och att stå upp, för sitt eget värdeskapande. Goda relationer ger goda prestationer.

Tillit tar tid att bygga upp och går tyvärr alltför lätt att rasera. Det är svårt att överskatta vikten av tillit. Ordet tillit är ett palindrom. Ordet blir likadant både framlänges och baklänges. På samma sätt måste vi förhålla oss till tillit. Du måste ge tillit för att få tillit.

Idag är forskningen inriktad på vilka beteenden som skapar tillit, effektivitet och hållbarhet. I ledarskapsmodellen Utvecklande ledarskap fokuseras på beteenden som är framgångsrika för att bli just en utvecklande ledare.

Ledare har både gynnsamma och mindre gynnsamma sätt att agera som ledare. De negativa får ofta större effekt. Även destruktiva beteenden lyfts fram i ledarskapsmodellen. I studier från 2015 fann Fors & Brandebo vilka beteenden som i störst utsträckning resulterar i bristande tillit till ledaren. Destruktiva beteenden kan vara både aktiva och passiva. Bland de aktiva visade det sig att beteenden relaterade till orättvisa och arrogans påverkade tilliten. Bland passiva beteenden var osäkerhet, rörighet och otydlighet kopplade till bristande tillit.

Genom att utgå från ledarskapsmodellen Utvecklande ledarskap får ledare möjlighet att utforska sin självbild bl a genom att bli speglade av sina kollegor. Medvetenhet kring eget agerande ökar och möjlighet ges till förändring och utveckling. Genom att t ex bli medveten om vilka negativa beteenden en ledare själv besitter går det att träna sig till att bli mer konstruktiv.

Med ledare menar vi här inte strikt roller med personalansvar. Det kan även gälla dig som t ex är uppdragsledare, projektledare, arbetsledare, specialist, HR-partner.

Vill du fördjupa dina kunskaper inom området kan vi rekommendera vår Utvecklande ledarskap-utbildning. Under fyra lärorika dagar lär du dig mer om hur du kan motivera dina medarbetare och utveckla din arbetsgrupp. Du får också göra en personlig utbildningsplan och bolla idéer och lärdomar med andra ledare.

Läs fler bloggar härFölj oss på LinkedIn