Metoder, verktyg och certifieringar

Metoder, verktyg och certifieringar

Inom HumaNova ledarskap arbetar vi utifrån en upplevelsebaserad pedagogik baserad på etablerade teorier och metoder. I relation med kunderna använder vi  olika teorier, metoder och verktyg baserat på varje kunds behov.

Nedan följer en kort beskrivning kring  några av de vanliga metoderna och verktygen, samt en länk för fördjupad kunskap.

Kontakta oss

ADKAR
ADKAR är en förändringshanteringsmodell som används för att förstå och hantera individuella motstånd och anpassningar till förändringar inom organisationer. ADKAR-modellen används som ett ramverk för att analysera och adressera individuella utmaningar och behov under förändringsprocessen. Den har tillämpningar inom områden som organisationsutveckling, ledarskap och förändringshantering.

Läs mer

CIBoost & kollektiv intelligens

CIBoost är ett digitalt verktyg för bättre samarbete. Applikationen är baserad på forskning om kollektiv intelligens från  Handelshögskolan i Stockholm. Studier visar att verktyget har en betydande positiv inverkan både på teamets prestation och individernas välmående (KASAM). Det är ett digitalt verktyg för teamutveckling som ger skalbarhet och kontinuitet, passande för både fysiska och distansmöten. Särskilt användbart för organisationer med hybridarbete. Användningen av anonym input främjar öppenhet.

Läs mer

DISC
DISC är en personlighetstestmetod som används för att analysera och förstå beteendemönster hos individer. Förkortningen ”DISC” står för fyra huvudtyper av beteendestilar: Dominans (D), Inflytande (I), Stabilitet (S) och Conscientiousness (C). Dessa kategorier hjälper till att beskriva hur människor tenderar att agera och reagera i olika situationer. Genom att förstå individens DISC-profil kan organisationer och team optimera kommunikation, samarbete och ledarskap. DISC bidrar till att skapa insikter om hur olika personlighetstyper fungerar tillsammans och hur man kan maximera produktivitet och harmoni inom en grupp eller organisation. Det används ofta inom personalutveckling, rekrytering och teambyggnad.

Diplomerad samtalscoach
En diplomerad samtalscoach är en professionell som har genomgått formell utbildning och erhållit en diplomcertifiering inom området samtalscoaching. Denna typ av coach är specialiserad på att stödja och guida individer genom olika frågor och utmaningar i livet genom användning av effektiva kommunikations- och coachningstekniker. Samtalscoachen kan hjälpa klienter att öka medvetenheten om sina mål, övervinna hinder, och utveckla strategier för personlig eller professionell förbättring. Certifieringen indikerar att coachen har uppnått en viss standard i utbildning och kompetens och följer oftast branschens etiska riktlinjer.

Läs mer

Femfaktormodellen ”BIG FIVE”
Big Five” refererar till femfaktormodellen eller femfaktorteorin, som är en av de mest accepterade och använda modellerna för personlighetstester. ”Big Five” erbjuder en bred och omfattande modell för att mäta och förstå personlighet. Dess tillämpningar sträcker sig över olika områden, inklusive psykologi, personalutveckling, rekrytering, teamdynamik och ledarskapsutveckling. Genom att använda dessa fem faktorer kan forskare och praktiker bättre förutsäga beteenden, förstå motivationsfaktorer och skapa anpassade strategier för personlig och professionell utveckling. Modellen har blivit en viktig grund inom personlighetspsykologi och har bidragit till många insikter inom olika discipliner.

Läs mer

GDQ – Group Development Questionnaire
GDQ står för ”Group Development Questionnaire,” och det är ett verktyg som används inom organisationer och grupper för att mäta och utvärdera utvecklingsnivån för en grupp. Det används ofta inom sammanhang som teamutveckling, ledarutveckling och organisationspsykologi. GDQ är utformat för att ge insikt i hur en grupp fungerar och utvecklas över tid. Genom att använda en serie frågor utvärderar GDQ olika aspekter av grupputveckling, såsom kommunikation, ledarskap, samarbete och konfliktlösning. Genom att analysera svaren får teamet eller organisationen en bild av dess styrkor och områden som kan förbättras. Bidragen från GDQ ligger främst i att ge insikt och riktlinjer för att stärka grupputvecklingen och därmed förbättra gruppsamarbetet och produktiviteten. Genom att identifiera specifika områden där en grupp kan förbättras, kan organisationen ta riktade åtgärder för att främja en sundare och mer effektiv arbetsmiljö.

Läs mer

IDI

DI är en utvecklingsplattform som använder den aktuella kontexten som utgångspunkt för att utveckla social intelligens på arbetsplatsen. IDI gör det möjligt för individer att öka sin samarbetskapacitet med handlingsbara insikter från hur andra upplever dem i deras olika roller i olika arbetssammanhang.
Med insikter från IDI kan individer fokusera sina ansträngningar på specifika förbättringsområden, vilket möjliggör effektivare kompetensutveckling. Detta riktade tillvägagångssätt hjälper dem att växa personligt och professionellt inom de områden som har mest inverkan på deras sociala intelligens.

Läs mer

International Coaching Federation (ICF)
– Associate Certified Coach ( ACC)
– Professional Certified Coach (PCC)
ICF är en global organisation som etablerar och främjar höga standarder för coachingprofessionen. Dess mål är att utveckla och stödja coacher genom certifiering, utbildning och etiska riktlinjer. ICF strävar efter att skapa en gemenskap av professionella coacher som engagerar sig för kvalitet och kontinuerlig förbättring.

Läs mer

Indirekt Ledarskap (IL)
Indirekt ledarskap är baserat på Försvarshögskolans koncept. Den riktar sig till chefer på högre organisatorisk nivå som leder verksamheten via andra chefer. För att påverka och nå ut i organisationen arbetar man med två kanaler som en chef på högre organisatorisk nivå har till sitt förfogande: 1) Att vara en förebild inom hela organisationen, 2) Det direkta ledarskapet (kommunikationen) med mellanchefer. Det här ledarskapet kräver andra förmågor än det operativa ledarskapet. En av dem är att förstå HUR man får organisationens vision och mål att stämma överens med medarbetarnas personliga visioner och mål.

Läs mer

Lead Forwad

Lead Forward är en strukturerad metod för ledarutveckling som bygger på en form av feedback som brukar benämnas feedforward. Som namnet antyder har feedforward ett framåtriktat fokus och tar avstamp vid snarare än att stanna vid återkoppling på tidigare beteenden så som ofta är fallet vid traditionell feedback. Lead Forward utgår från en strukturerad feedbackkartläggning som ger ledare en nulägesbild av hur deras medarbetare uppfattar deras ledarskap. Resultaten från kartläggningen sammanställs i en Lead Forward feedbackrapport. Ledare får sedan med stöd av ett Lead Forward, arbetsmaterial får strukturerad hjälp att analysera feedbackrapporten, identifiera prioriterade utvecklingsområden i ledarskapet och att etablera en konkret och uppföljningsbar handlings- och aktivitetsplan.

Läs mer

MBTI

MBTI står för Myers-Briggs Type Indicator, är ett personlighetstest som används för att identifiera och beskriva olika personlighetstyper. Metoden har utvecklats av Katharine Cook Briggs och hennes dotter Isabel Briggs Myers, baserat på teorier av Carl Gustav Jung, är MBTI en populär metod för att förstå och kategorisera personlighetspreferenser. MBTI används främst inom personalutveckling, teamdynamik och yrkesrådgivning för att öka självmedvetenhet och förståelse för andra. Det bidrar till att förbättra kommunikationen, teamarbete och ledarskap genom att belysa olika sätt att närma sig arbete och relationer baserat på individuella preferenser. Det är viktigt att notera att MBTI har fått kritik för brister i vetenskaplig validitet, så användning bör göras med medvetenhet om dess begränsningar.

Läs mer

MI – Motiverande samtal samt MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)
MI, eller Motiverande Samtal (Motivational Interviewing), är en evidensbaserad kommunikationsmetod som används för att hjälpa människor att utforska och lösa ambivalens inför förändringar i sitt beteende. MI utvecklades ursprungligen inom området för beroendeterapi, men det har sedan dess tillämpats inom olika områden som hälsa, psykologi och socialt arbete. Huvudprinciperna i MI inkluderar att skapa en empatisk och stödjande atmosfär, utveckla självmedvetenhet hos klienten, och utforska och stärka klientens egen motivation för förändring. MI använder olika tekniker som öppna frågor, reflektioner, sammanfattningar och informationsutbyte för att hjälpa klienten att utforska sina värderingar, mål och önskemål. MINT står för Motivational Interviewing Network of Trainers, och det är en organisation som främjar spridningen och utbildningen av Motiverande Samtal. MINT-certifierade tränare och utbildare arbetar för att upprätthålla höga standarder för MI-utbildning och sprida kunskapen om MI över olika professionella områden. Både MI och MINT bidrar till att öka förmågan hos professionella att hjälpa klienter och patienter att hitta sin inre motivation för positiva förändringar och att hantera ambivalens inför förändring.

Läs mer

MTAM – Management team assesment model
MTAM-gruppen bildades 2007 Otto Granberg, PhD Monica Bjerlöv PhD och John Ylander PhD, med syfte att utveckla en metod för att tydliggöra sambandet mellan ledningsgruppens unika förutsättningar och deras förmåga. Arbetet resulterade i MTAM som bygger på ett frågebatteri och en pedagogisk modell som ger ledningsgrupper och styrelser ett unikt stöd för sitt utvecklingsarbete. För att se hur ledningsgruppen eller styrelsen ligger till används MTAM’s enkät. Enkäten består av 43 frågor och besvaras digitalt. Inga resultat som återförs till verksamheten kommer att kunna härledas till enskilda personer.

Läs mer

Team Pro
Allt fler organisationer har sett fördelarna med att organisera sina medarbetare i team. Den arbetspsykologiska forskningen har visat att teambaserat arbete kan vara ett effektivt sätt att främja såväl goda arbetsprestationer som välmående och trivsel bland medarbetare.
Trots detta är det långt ifrån alla arbetsgrupper och team som får möjlighet att fungera så effektivt som de hade kunnat göra. Det finns idag en hel del kunskaper att hämta ur det stora antalet vetenskapliga studier om team som forskare runt om i världen har producerat de senaste decennierna. Vi vet därför ganska väl under vilka förutsättningar team kan fungera effektivt och vilka gruppsykologiska faktorer som skapar välpresterande team och trivsel bland medarbetarna i dessa team. Alla dessa studier kan med andra ord förse oss med information om vad vi behöver göra för att skapa så effektiva team som möjligt.

Läs mer

Team-coaching. ACTC – Advanced Certification in Team Coaching (International Coaching Federation). Diploma Advanced Teamcoach
Teamcoaching är en av de snabbast växande disciplinerna inom tränaryrket och blir allt viktigare i organisationer, inklusive privata företag, statliga myndigheter och ideella organisationer. För att definiera och vägleda denna växande disciplin har ICF Credentials and Standards utvecklat ICF Team Coaching Competencies-modellen. Denna modell sätter standarden för teamcoaching och fungerar som grunden för ICF Advanced Certification in Team Coaching (ACTC). Denna certifiering gör det möjligt för teamcoach-utövare att självständigt validera sina kunskaper, färdigheter och kompetens inom denna viktiga disciplin av coachingpraktik, utmärka sig som en avancerad utövare på en alltmer trång marknad och visa deras värde för organisatoriska köpare av teamcoachningstjänster.

Läs mer  Läs mer

4T / 4Team – Medarbetarskap

4T och 4T Team är ett verktyg framtaget av Teamwork i Norge. Teamwork har samarbetat med Stefan Tengblad när det skapade konceptet för Medarbetarskap – 4T och 4T Team metodiken. Stefan Tengblad är verksam vid GRI (Gothenburg Research Institute) och Handelshögskolan i Göteborg.  Han har bland annat skrivit ”Medarbetarskap: från ord till handling” samt ”Medarbetarskap: så får du dina medarbetare att ta initiativ och känna ansvar”.

Läs mer

Utvecklande ledarskap – UL
Utvecklande ledarskap – UL har utvecklats av Försvarshögskolan där forskning visat att det är den ledarmodell som har tydligast påverkan på effektiviteten, som ger motiverade medarbetare som tar ansvar, som presterar bättre och mår bättre. UL bygger på modellen ”Transformerande ledarskap”, ett ledarskap som kännetecknas av ömsesidig påverkan med en öppen dialog, relationsbyggande och närvaro med fokus på långsiktighet och hållbarhet.

Läs mer

UGL – Utveckling av Grupp och Ledare
UGL står för ”Utveckling av Grupp och Ledare,” och det är en ledarskapsutbildning som fokuserar på att främja individens och gruppers utveckling. Utbildningen syftar till att öka förståelsen för gruppdynamik, kommunikation och ledarskap. UGL-utbildningen är utformad för att ge deltagarna ökad självinsikt, förståelse för hur grupper fungerar, och verktyg för att bli mer effektiva som ledare och medlemmar i en grupp. UGL använder sig ofta av praktiska övningar, gruppdiskussioner och reflektion för att engagera deltagarna och tillämpa teorin på verkliga situationer. UGL-utbildningen riktar sig till ledare, chefer och medarbetare på olika nivåer i organisationer samt andra som vill förbättra sin förmåga att arbeta i grupp och ledningspositioner. Deltagarna förväntas efter avslutad UGL-utbildning kunna tillämpa sina nya insikter och färdigheter för att öka effektiviteten och samarbetet inom sina organisationer.

Utvecklande Medarbetarskap (UM)
Modellen Utvecklande Medarbetarskap (UM) tar utgångspunkt i det Utvecklande Ledarskapet (UL) och beskriver ett antal gynnsamma medarbetarbeteenden. UM-modellen tittar på vilka förutsättningar som finns i gruppen/organisationen/omvärlden samt medarbetarens grundläggande förutsättningar och önskvärda kompetenser och hur dessa, tillsammans, samverkar i upplevda medarbetarbeteenden, medarbetarbeteenden som gynnar såväl resultat som arbetsmiljö. Det finns idag ingen diplomering eller certifiering inom området men modellen finns beskriven i boken ”Utvecklande medarbetarskap – när medarbetarskap och ledarskap samspelar”.

Läs mer