Diplomerad Par- och relationsterapeut/coach

Utbildning till Diplomerad Par- och relationsterapeut/coach

Utbildningen till Par- och relationsterapeut/coach bygger på psykosyntesens grundsyn. Inslag ingår av både psykosyntes- och gestaltterapi samt även Imago och Empatisk kommunikation.

Under utbildningen fördjupas dina kunskaper i anknytningsteori och schematerapi samt dess betydelse för förståelsen av vår hantering av relationer genom livet. Vi behandlar också sexologi utifrån detta perspektiv. Föreläsare behandlar teman som modern hjärnforskning och medberoende.

Under kursen får du lära dig samtalsmetodik och att använda olika tekniker såsom kreativa metoder och meditationer.

En utbildning med syfte att skapa goda relationer

Utbildningen till Par- och relationsterapeut/coach ger kunskap om den viktiga kommunikationen som tillsammans med närhet och kontakt är avgörande för en god relation. Vi tittar på vad som kan vara ett hinder för en god relation, t ex rädsla för avstötning eller rädsla för att bli övergiven. Vi undersöker strategierna som vi människor använder för att undvika att känna sårbarhet.

Utbildningen är upplevelsebaserad såtillvida att vi använder egna upplevelser för att integrera de olika teorierna som presenteras.

Informationskvällar Jag vill veta mer

För att hålla tillräcklig fysisk distans och för att skapa en trygg miljö anpassas antal deltagare per ny grupp efter lokalens storlek. Det innebär att du kan anmäla dig till en utbildning och känna dig trygg med att gruppen inte blir för stor.

Startdatum

Stockholm
Fredag 22 oktober

Göteborg
Fredag 15 oktober

Omfattning

Omkring 9 månader
Se våra scheman här

Pris

Privat
30 400 SEK inkl. moms

Företag
30 400 SEK exkl. moms

Utbildningslån

SEB erbjuder utbildningslån till elever på HumaNova. Ring SEB för mer information och fråga efter ett alliansavtal som finns med HumaNova
Tel: 0771-388 788

Anmäl dig här

Utbildningens innehåll och omfattning

Den schemalagda tiden omfattar 7×2 dagar.
Varje utbildningsdag innehållet både ett teoretiskt tema och ett praktiskt arbete med olika övningar samt handledning på ditt arbete med träningsklienter.

 • Introduktion till Par- och relationsterapi/coaching utifrån psykosyntes-, imago- och gestaltterapi.
 • Anknytningsteori och schematerapi
 • Imago – den medvetna pardialogen i praktiken
 • Hjärnans utveckling, modern hjärnforskning
 • Sexualitet
 • Medberoende
 • Empatisk kommunikation i teori och praktik löper som en röd tråd genom hela utbildningen.

Utbildningens upplägg

Varje modul innehåller teoretiska teman och praktiskt arbete med olika övningar, samt handledning.

Modul 1

• Introduktion till Par- och relationsterapi utifrån psykosyntesiskt förhållningssätt och teori
• Vi undersöker och diskuterar hur våra anknytningsmönster och egna erfarenheter har betydelse för våra relationer i vuxenlivet. Du får möjlighet att undersöka din egen anknytningsmodell och historia och hur detta påverkar dig i dina relationer idag.
• Vi tydliggör hur man möter paret vid det första mötet utifrån olika frågeställningar.
• Vi ser på hur den medvetna dialogen påverkar relationen. Under det här passet talar vi om kommunikation ur olika aspekter och börjar använda dessa kunskaper från grunden. Vi aktualiserar och fördjupar oss i Empatisk kommunikation.

 

Modul 2

Vi fördjupar anknytningsteori och schematerapi och undersöker hur anknytningsmönster och livsteman aktiveras och påverkar våra nära relationer.

 • Praktisk träning och handledning

Modul 3

 • Vi går igenom de olika teorierna och metoderna bakom kärlekens terapi – Imago. Vi utforskar hur vi kan använda oss av konflikter och frustrationer i parrelationen för att få en ny förståelse och medvetenhet om oss själva och vår partner som möjliggör förändring, läkning och att vi kan börja få det vi längtar efter. Du kommer få praktisk övning i den medvetna dialogen som är det grundläggande kommunikationsverktyget inom Imago för att skapa trygghet och kontakt.
  • Praktisk träning och handledning

Modul 4

Beroende/medberoende. Vi undersöker teorier och har praktiska övningar kring beroendets och medberoendets problematik ur ett relationellt perspektiv. Vi tittar på vad som är utmärkande i dynamiken i en beroende-/medberoenderelation, hur vi kan möta motstånd och förnekelse, samt hur vi som terapeuter undviker att gå in i dramat och själva blir medberoende.

 • Praktisk träning och handledning

Modul 5

 • Sexualitet. En teoretisk genomgång av faktorer som hindrar och gynnar en sexuell gemenskap utifrån parets preferenser. Vi tittar på fallbeskrivningar och gör praktiska övningar relaterade till dessa
 • Praktisk träning och handledning

Modul 6

Interpersonell Neurobiologi (IPNB) är den moderna forskningens resultat kring hjärnans funktion och förmåga till utveckling och läkning. I IPNB integreras kunskap från bland annat neuropsykologi, social neurovetenskap, psykologisk behandling, Mindfulness och anknytningsteori.

Under den här modulen tittar vi på hur vår hjärna, vårt medvetande och våra relationer hela tiden påverkar och förändrar varandra. Vi undersöker hur vi praktiskt kan använda oss av teorier och metoder i vårt arbete med relationer, både våra egna och i arbetet med våra klienter. Hur vi på ett medvetet sätt kan lugna ner vårt system och gå från reaktion till att medvetet agera.

 • Praktisk träning och handledning

Modul 7

Avslut och separation. Under dessa dagar arbetar vi med teori och övningar kring temat avslut och separation. Att hjälpa paret att eventuellt avsluta relationen. Att avsluta terapin.

 • Vi befäster vår kreativa verktygslåda
 • Praktisk träning och handledning
 • Utvärdering
 • Möjlighet till diplomering

Vanliga frågor

Du är behörig om du idag verkar som eller utbildar dig till samtalsterapeut på HumaNova eller annat utbildningsinstitut. Även diplomerade samtalscoacher kan gå utbildningen och får då titeln Diplomerad Par- och relationscoach. När din ansökan kommer till oss kontaktar vi dig för en personlig antagningsintervju.

 • Gå minst 3 sessioner i parterapi med din partner eller någon annan person som du har en långvarig relation till.
 • Delta i samtliga utbildningspass.
 • Genomföra minst 5 sessioner med ett par som träningsklienter.
 • Skriva en terapisammanfattning kring dig själv och dina egna erfarenheter som parterapeut/coach kopplat till utbildningens teoretiska innehåll.
 • Skriva tre reflektioner med utgångspunkt från tre böcker som du väljer från litteraturlistan.
 • Samtliga terminsavgifter skall vara betalade.

Till Diplomansökan ska bifogas intyg från terapeut avseende antal sessioner och tidsperiod. Intyg ska vara skriftligt undertecknat av terapeut – i original eller pdf/kopia på original.

Du kommer även att ingå i en mindre studiegrupp som ska träffas mellan utbildningstillfällena. Syftet är att diskutera litteratur, dela praktiska erfarenheter samt ge varandra stöd och inspiration.