Ledningsgruppsutveckling

Ta plats i ledningsgruppen

Den självklara vägen till framgång är när en ledningsgrupp kan använda sin fulla potential. Vi lockar fram teamets gemensamma kraft så att ledningsgruppen kan leda verksamheten i rätt riktning.

Varje ledningsgrupp är unik och vi skräddarsyr varje insats utifrån respektive verksamhets specifika behov.

Så här går det till

Utbildningsinsatsen börjar med ett uppstartsmöte där vi klargör nuläget:

 • Vilka är utmaningarna?
 • Hur moget är ledningsteamet?
 • Vilket stöd behövs?

Sedan genomförs en GDQ (Group Development Questionnaire) på alla medlemmar i ledningsgruppen. Resultatet visar i vilket utvecklingsstadium gruppen befinner sig samt inom vilka områden ledningsgruppen behöver utvecklas för att skapa gemensam kraft och bli ett effektivt ledningsteam.

Därefter gör vi en analys och presenterar ett förslag på upplägg och utvecklingsfaser. Vilka områden som ska prioriteras bestäms tillsammans med gruppen. Syftet är att ledningsgruppen ska nå verksamhetens uppsatta mål.

För företag

Ledningsgrupper på alla nivåer.

Omfattning

Skräddarsys och anpassas efter behov.

 • Vill du veta mer?

  Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig med mer information om hur vi kan hjälpa dig och din organisation.
 • Det går också bra att ringa oss på 08-442 99 00.

 

Det här kan du förvänta dig

För att ledningsgruppen ska kunna leda strategiskt och ha förmåga att jobba med de riktigt utmanande frågeställningarna, behövs en samsyn kring roller och uppdrag samt att ledningsgruppens medlemmar känner varandra på djupet.

När man vet var man har varandra, vågar man leda även när ”sikten är skymd”. Med tilliten etablerad har ledningsgruppen potential att utföra resultatmässiga stordåd.

Ledningsgrupper utvecklas bäst genom att arbeta med gruppens uppdrag. Det är i det arbetet som gruppens medlemmar lär känna varandra och får korn på varandras förmågor och kompetenser.

Teamets utveckling börjar med att säkerställa att allt det som behövs finns på plats, t.ex. beslutsprocessen, spelregler, ledningsgruppens syfte, mötesstruktur och agenda.

HumaNovas uppgift blir att skapa en process där arbetet med gruppens uppdrag sker medvetet och reflekterat. I processen med gruppens verkliga uppgifter utvecklas tilliten – till varandra och till sin egen förmåga – att effektivt kunna lösa sitt uppdrag. Vi stöttar och utmanar samt ger inspel och feedback så att ledningsteamet utvecklas med gemensamma krafter.

Vi ser till att det finns stöd för uppföljning så att utvecklingsprocessen lever vidare, bland annat gör vi en ny GDQ efter 9-12 månader för att se var gruppen befinner sig och vad som eventuellt behöver fortsätta utvecklas.

Analysverktyg

GDQ (Group Development Questionnaire) ett webbaserat verktyg som är utvecklat av PhD Susan A Wheelan och som bygger på hennes väl beforskade modell IMGD. Enkäten mäter i vilken utvecklingsfas gruppen befinner sig, hur effektiv och produktiv gruppen är, samt vilka områden gruppen behöver fokusera på för att komma vidare till att bli ett effektivt team. Analysen visar tydligt vad gruppen behöver fokusera på i sin utveckling.

IDI, MBTI eller DiSC

För att synliggöra gruppens olika kommunikations- och personstilar använder vi antingen IDI (Interpersonal Dynamics Inventory), MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) eller DiSC.

Analysverktygen ökar gruppens förståelse för varandras olikheter och ökar möjligheten till effektiv kommunikation inom gruppen.

Förväntad effekt i verksamheten?

 • Ett ledningsteam med stor tillit till varandra, som har förmåga att leda strategiskt och som har fått verktyg att utnyttja gruppens fulla potential.
 • En ledningsgrupp med ökad medvetenhet och samsyn om vad som står i vägen för effektivt samarbete, och om vad som behövs för att komma framåt.
 • Ett ledningsteam som har ökat sin implementeringskraft, genom att modigt, ärligt och genuint ge varandra feedback, och samtidigt kloka att göra det med empati.
 • En ledningsgrupp som är skickliga på att hantera både inre och yttre utmaningar.

Sammantaget, ett ledningsteam som snabbare når uppsatta mål.

Ledningsteam samarbetar

Forskning och evidens

Våra utvecklingsinsatser grundar sig i första hand mot PhD Susan A. Wheelans ledande forskning om gruppers utveckling och de nycklar som gör ett team effektivt.

Susan A. Wheelan, tidigare professor vid Temple University, Philadelphia, USA har under nära 30 år studerat arbetsgruppers utveckling. Hon har tagit fram frågeformuläret GDQ som fastställer arbetsgruppens utvecklingsstadie. GDQ the Group Development Questionnaire är ett erkänt effektivt verktyg som används för grupputveckling.

Wheelan (2005) sammanfattar aktuell forskning inom ämnet grupputveckling i sin modell: An Integrative Model of Group Development (IMGD). Modellen omfattar fyra stadier i en grupps utveckling och ett femte stadie som behandlar arbetsgruppens upplösande. Wheelan beskriver att det finns fler likheter än skillnader i grupputveckling hos olika grupper, t ex ledningsgrupper, arbetsgrupper, projektgrupper och terapigrupper.

Vi låter oss också inspireras av Philip Runstens och Anders Werrs spännande forskning om Kollektiv intelligens. Philip Runsten vann tillsammans med sina kollegor, 2011 pris för Årets HR-forskning.

Ett forskningsprojekt hos Vinnova 2014 visar att det som sker i kollektivt intelligenta arbetsgrupper går att aggregera till en organisatorisk nivå för att bättre kunna fördela resurser och prioritera. Alltså går det att arbeta strategiskt med kollektiv intelligens. Här finns en stor outnyttjad källa till både kreativitet och effektivitet.