Hållbart ledarskap för högre chefer

Hållbart ledarskap för högre chefer

Som högre chef har du en central roll för att säkerställa en hållbar arbetsmiljö, både fysiskt och psykosocialt. Du behöver också ge förutsättningar för dina underställda chefer att kunna arbeta i den riktningen så att medarbetare allra längst ut, håller.

Enligt forskaren Christine Mellner så handlar ett hållbart ledarskap framför allt om tre saker:

 1. Självmedkänsla
 2. En förmåga att sätta gränser
 3. Att man känner att ens arbete är meningsfullt och har ett värde

Om jag tittar på mig själv utifrån dessa tre kriterier behöver jag reflektera över vad som krävs för att jag som högre chef ska kunna, orka och vilja fortsätta mitt uppdrag? Vilka förutsättningar behöver jag ge mina underställda chefer för att de i sin tur ska kunna, orka och vilja fortsätta sina respektive uppdrag?

Självmedkänsla
Personer med hög självmedkänsla ställer höga krav på sig själva och har en stark inre kompass. Det är en styrka att kunna och våga lyssna på sina egna behov. Det innebär att man är lika ”just” mot sig själv som man är mot andra och inte dömer sig själv så hårt.  Det är en fördel att kunna se misslyckanden som en del i vår utveckling.

Förmåga att sätta gränser
Att avsätta tid för reflektion är extra viktigt i ett samhälle där vi översköljs av information, behöver ha koll på vår omvärldsbevakning och samtidigt möta upp organisationens visioner och mål. Vi tänker att vi ska vara ständigt uppkopplade, oavsett om det är en uttalad förväntan från organisationen eller om det är vår egen uppfattning om förväntningar i chefs- och ledarskapet.

I all den förändring som sker har vi ett behov av att hitta tillfällen till stillhet för att vi och våra underställda chefer ska hålla i längden. Vi behöver bygga en kultur i organisationen som står för samarbete och tillit. Där våra chefer och deras medarbetare får kontakt med varandra och förväntas samarbeta även över avdelningsgränserna, för att uppnå sina mål.

Chefer, oavsett nivå, behöver ha balans mellan uppdraget och de resurser som finns tillgängliga. Enligt arbetsmiljöforskningen innebär nämligen kombinationen av höga krav, låg egen kontroll samt brist på stöd i arbetet, en stor risk för stress och utmattning.

Meningsfullhet och värde i arbetet
I tidigare studier har det visat sig att det arbetsledande beteende som framför allt påverkar medarbetarnas prestation är återkoppling, med andra ord att ge medarbetarna uppmärksamhet, utvärdera och följa upp deras arbete. När medarbetarna vet om deras handlingar har varit bra eller inte, och ser relationen mellan ansträngning och resultat, kan de med full kraft blicka framåt och utföra nya arbetsuppgifter.

I Simon Elvnäs forskning uppskattade cheferna att de ägnade cirka 40 procent åt återkoppling medan filmerna som forskarna spelat in med dem visar att det i verkligheten inte var mer än 0–2 procent.

Det innebär att det är ett stort gap mellan det som medarbetarna vill ha mest av och det som cheferna upplever att de gör.

Det här gäller naturligtvis även mina underställda chefer. De behöver uppmärksamhet, återkoppling och utvärdering av deras arbete också. Dessutom behöver jag ge dem förutsättningar att leda sina medarbetare på samma sätt.

Tips på reflektionsfrågor kring ett hållbart ledarskap:
Självmedkänsla

 • Hur ser din förmåga ut att kunna/våga lyssna på dina behov och vara i kontakt med dig själv?
 • Vad behöver du för att hålla och för att kunna ge dina chefer det de behöver? (se även HumaNovas koncept Självledarskap)

Förmåga att sätta gränser:

 • Vad händer med dig när du behöver härbärgera frågor från högre ledning och har frustrerade underställda chefer (och dess medarbetare)?
  Vad behöver du då ta tag i?
 • Hur ser din balans ut mellan uppdrag och de resurser som finns till förfogande? Hur hanterar du det?
 • Hur återhämtar du dig själv? Och hur ger du dina underställda chefer förutsättningar för återhämtning?

Meningsfullhet och värde i arbetet:

 • Hur kan du hitta din känsla av sammanhang inom organisationen? Hur kan du hjälpa dina underställda chefer att hitta sitt sammanhang?
 • Vilka värderingar har du?
 • Hur stämmer dessa överens med organisationens värdegrunder?
  Var krokar de i varandra och var går de isär?
 • Hur hanterar du situationer när era värderingar går isär?
  Hur påverkar det ditt ledarskap och hur påverkar det organisationen?

Fundera över dina reflektioner.
Vilka slutsatser drar du? Vad behöver du göra för att leda mer hållbart?

Irene Häll
Konceptansvarig Strategiskt Ledarskap

Läs fler bloggar här