Ett komplement till Ledarskapsutbildning

Coaching – ett komplement till Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildningar i all ära, men handen på hjärtat – hur många resulterar i slutänden i en konkret utveckling av ledarskapet i organisationen och i verklig förändring i handling hos den enskilda individen?

En lite provocerande fråga kanske. Inte minst eftersom jag själv utbildar ledare i ledarskap och är av åsikten att ledarskapsutbildning behövs. Det finns många bra ledarskapsutbildningar menar jag – kortare och längre. Jag har inte för avsikt att gå in djupare på det här och nu.

Ledarskapsutbildningen kan ge en bra värdegrund och ett gemensamt språk för ledarskapet i organisationen. Gott så. Men en av de största utmaningarna i den individuella ledarutvecklingen är ju att aktivera nyvunna kunskaper och att påbörja och hålla förändringsprocessen vid liv i vardagen. Det är så klart i mångt och mycket ett eget ansvar men ledaren kan också behöva stöd.

En gemensam plattform och värdegrund för ledarskapet lägger grunden för en god ledarkultur. Men ledare i samma organisation är alla olika individer med olika utvecklingsbehov och olika behov av stöd. Utgångsläget är helt enkelt olika för olika individer. På vilken ”plats” befinner sig de enskilda ledarna i samma organisation? Har den högre ledningen koll på individens behov? Och, har individen koll på sig själv? Många högre ledare har inte tittat på sitt ledarteam tillräckligt för att identifiera vilken väg som är bäst för den enskilda ledaren och vilket behov av stöd denne har. Långt ifrån alla ledare har reflekterat över det egna behovet och hur hon eller han leder sig själv och sina medarbetare.

För att förstå detta måste du som högre chef faktiskt lära känna dina ledare och avsätta tid för samtal och till att stötta individuell ledarutveckling genom coaching. Eller som ett alternativ – ta hjälp av en extern professionell coach.

Coaching, eller ett coachande ledarskap, ingår i de flesta ledarskapsutbildningar, så även i UL (Utvecklande Ledarskap) som jag själv utbildar i. Men en sak är att prata om det i avsnitt av ledarutbildningen – en annan är att avsätta tid och tillämpa det i vardagen när jag är tillbaka i hetluften på jobbet igen. Att coacha sina underordnade ledare ger ledaren på högre organisatorisk nivå nya kunskaper både om sin ledares personlighet och kompetens, men också om vad som pågår i organisationen utifrån ett medarbetarperspektiv – vilka förutsättningar man upplever sig ha. Ledaren kan få kunskap och insikter som annars varit utom räckhåll.

Att själv bli erbjuden coaching som en del i min egen ledarutveckling och som en del i den fortsatta ledarutvecklingen efter en ledarskapskurs, borde vara självklart i alla organisationer tycker jag.

Det kanske kan tyckas att det tjatas om coaching i tid och otid och att det är ett ”modebegrepp”, men faktum är att det behövs och det fungerar.

Coaching handlar ju om att bidra till att individer utvecklar sin inneboende potential och därmed hela organisationens. Jag är helt övertygad om att många organisationer har en stor potential här. Coaching lägger en grund för en organisationskultur med god kommunikation, som i sin tur ger förutsättningar för att skapa resultat tillsammans.

Metodiken vid coaching är summerat att coacheen får beskriva en situation, ett problem eller ett dilemma, och får sedan stöd i att finna resurser och lösningar. Ledaren, eller medarbetaren för den delen, kan få syn på saker som hon eller han redan visste men nu med nya perspektiv och insikter. Dvs ny kunskap. Samtidigt får ledaren inblick i vad hon eller han tänker och känner inför sin uppgift och vad som är svårt.

Som coachee får man hjälp att själv hitta vägen framåt – ett sätt att ta kontroll över sin situation och att lösa problem och utmaningar. Att leda sig själv till personlig utveckling.

Coaching är en kraftfull metod och lösningsfokuserad teknik som framhäver styrkor och får individer och grupper att använda sina förmågor på bästa möjliga sätt. Genom rätt frågor får du och din verksamhet möjlighet att skapa resultat, hållbarhet och fokus.

Coaching är densamma oavsett om man coachar individer, chefer eller team. En coach hjälper dig prioritera och tydliggöra vad som är viktigast för dig.

Reflektion och självkännedom är grunden för att kunna göra önskade positiva förändringar. Förändring och utveckling sker över tid och bygger på kontinuerliga samtal och återkoppling, och det behövs för att försäkra önskad utveckling och därmed resultat.

Mats Brager
Konceptansvarig Coaching/Handledning

Läs fler bloggar härFölj oss gärna på LinkedIn