Swift trust

Swift trust – en annan utgångspunkt för skapande av tillit

Vi har i tidigare blogg skrivit om vikten av att skapa tillit i ledningsgruppen. Det gäller förstås alla grupper som behöver ha ett gott samarbete.

Traditionellt så har man talat om tillit som behöver byggas långsiktigt över tid, genom fördjupade relationer. Man har ansett att etablerandet av tillit i en grupp har varit beroende av att gruppen har en gemensam historia där man interagerat med varandra.

I en snabbt föränderlig värld och nya synsätt hur man organiserar företag, så kan det vara svårt att hinna bygga tillit över tid. Lägg därtill ett förändrat beteende hos den yngre generationen då det gäller att byta jobb, en mer globaliserad värld, snabb teknikutveckling och ökat behov av att organisera med tillfälliga team.

Det finns forskning som visar att det finns team där tillit uppstår omedelbart och där man har en öppen och reflekterande kommunikation som utgångspunkt redan från början. Begreppet kallas swift trust och betyder ungefär snabb tillit.

Swift trust förutsätter att medlemmarna går in med tillit redan från början och att medlemmarna agerar som om tillit redan finns, vidare förutsätter swift trust att man på individuell nivå kan tro på att ett team kan hantera sårbarhet och förväntningar på varandra.

Det finns exempel på grupper i t ex start-up företag, virtuella team, operationsteam, tillfälligt ihopsatta projektgrupper, filmteam och flygplansbesättningar, där man agerar med hög grad av tillit, trots att man inte känner varandra. Det som är signifikant för team där man sett att swift trust uppstår, är att man har samma tankemodell över vad som ska åstadkommas, rollerna är mycket tydliga, medlemmarna har olika kompetens, är väl ansedda för sin kompetens och man har full tillit till att var och en har rätt kompetens och gör rätt saker.

Detta kan kopplas till förra veckans blogg om kollektiv intelligens och den delen som kallas representationsförmåga. En tydlig och delad representation i form av väl definierade yrkesroller där medlemmarna förknippar rollen med sin yrkesskicklighet. Alla är väl införstådda med varandras olika roller och uppgifter. Var och en gör det hen är bäst på!

När medlemmarna väljer att agera som om de hade förtroende för varandra redan från början (därmed inte sagt att man verkligen har det), så skapas en positiv spiral och förutsättningar för snabb tillit, swift trust skapas.

Det beror till stor del på om man som individ tror att andra vill en väl, eller om jag inte tror det, tills motsatsen bevisats.

Så nästa gång du kliver in i en ny grupp, gör en ”som om”-övning, dvs prova att agera som om du känner full tillit till övriga medlemmar och notera vad som händer.

Läs gärna artikeln om swift trust här

Carina Collinder

Konceptansvarig Ledningsgruppsutveckling

Läs fler bloggar här