Så skapar du mervärde i din organisation

Ledningsgruppens syfte

När vi arbetar med ledningsgrupper får vi ofta frågan: ”Behöver verkligen ledningsgruppen ett syfte?” följt av: ”Är det inte självklart att ledningsgruppen ska leda organisationen?”.

De flesta tror nämligen att de har en gemensam bild av vad en ska åstadkomma i ledningsgruppen, utan att i själva verket ha pratat igenom det. Det brukar således visa sig, att den gemensamma bilden många gånger faktiskt inte alls existerar.

En del kommer till ledningsgruppen med sin avdelningshatt på sig, i syfte att driva sina egna verksamhetsfrågor. Andra går dit för att informera eller informeras. Medan en tredje kategori är där för att utveckla den strategiska riktningen.

Utan en gemensam bild av vad ledningsgruppen ska bidra med är det därför svårt att utveckla den kollektiva förmågan och på riktigt skapa värde, tillsammans.

Ledningsgruppens syfte är ju nödvändigtvis inte detsamma som organisationens.

Organisationen har sin mission och vision, såväl som sina mål och strategier vilka beskriver vart de ska, varför, hur och vad som behöver göras för att nå dit.

Utifrån detta behöver ledningsgruppen själva således formulera sitt syfte och klargöra det mervärde som ledningsgruppen ska skapa för organisationen, vilket i sin tur även kommer att bidra till organisationens vision och måluppfyllelse.

Ledningsgruppen behöver därför kunna svara på de grundläggande ”existentiella” frågorna:
”Varför finns vi till?”, ”Vad är vår roll?”, ”På vems uppdrag och för vilka agerar vi?” samt ”Vad ska vi göra för att skapa värde?”.

I formulering av sitt syfte behöver ledningsgruppen även beakta det mervärde som ska skapas för själva gruppen och dess medlemmar. Ledningsgrupper som inte upplever att de skapar mervärde för sig själva som grupp och individer har nämligen svårare att vidmakthålla värdeskapandet för organisationen.

Mervärdet för gruppen skapas framförallt, genom relationell utveckling och gott samarbetsklimat. Medan mervärdet för individen snarare handlar om personlig utveckling, lärande och stimulans.

Ju bättre vi samverkar och tänker tillsammans (mervärde för gruppen), desto mer kan vi åstadkomma (mervärde för organisationen) och desto roligare blir det att vara med och bidra (mervärde för individen).

Nedan följer ytterligare tre tips du kan använda dig utav under vägens gång:

  1. Sätt ”egen tid” på agendan och prata igenom vad det är för mervärde ni som ledningsgrupp vill skapa för organisationen, gruppen och er som individer.
  2. Formulera sedan ert sammanflätade syfte, utifrån den samlade bilden av ert värdeskapande.
  3. Kommunicera senare syftet till medarbetarna, så att det blir tydligt vad organisationen kan förvänta sig av ledningsgruppen. Genom att vara transparent och berätta om ledningsgruppens syfte, bjuder ni dessutom in till feedback och ökar på så sätt även förtroendet mellan medarbetare och ledning.

Genom att följa dessa tre steg sätter ledningsgruppen närmare bestämt grunden och riktningen för vad ni ska ägna er tid åt, så att ni på så sätt kan skapa största möjliga mervärde – för dem ni är till för.

När ni har tydliggjort ledningsgruppens existensberättigande blir nästa och fjärde steget följaktligen: ”walk the talk”!

Lycka till!

Carina Collinder 

Konsultchef och Konceptansvarig Ledningsgruppsutveckling

 

Läs fler bloggar här