Att utveckla och bryta ner visionen

Att utveckla och bryta ner visionen

En enkel och inspirerande vision får chefer och medarbetare på alla nivåer att utveckla strategier kring gemensamma mål för att nå en bättre framtid tillsammans. En trovärdig vision syns även utåt till kunder och andra intressenter. En av orsakerna till att organisationer förnyar visioner är för att motivera medarbetarna till ökat resultat.

Visionsbyggandet sker oftast på högsta ledningsnivå. En senior högre ledning vet att de inte har all viktig information då de befinner sig långt ifrån slutkund/brukare/användare och den operativa verkligheten som finns längst ut i organisationen. De behöver därför ge utrymme för att chefer och ledare på alla nivåer översätter och bryter ner visionen till aktuell nivå samt att de i sin tur ger ledningen feedback på vad som fungerar och vad som inte fungerar i arbetet med visionen.

Enligt HBR Leader´s Handbook har man identifierat olika sätt som chefer och ledare, oavsett nivå, kan bidra till högsta ledningens visionsarbete. Genom att bjuda in ditt team till delaktighet i visionsarbete kan ni tillsammans utveckla en vision för teamet som hänger ihop med den övergripande visionen.

När du och ditt team bryter ner/översätter de övergripande visionen, titta på vad andra avdelningar/enheter/grupper som ”kuggar i” er del av verksamheten har gjort eller kommer att göra. Det ökar samarbetet er emellan och kommer att driva på den professionella utvecklingen som leder till ett större ansvarstagande över tid. Dessutom kommer det att ha en gynnsam effekt på era resultat framåt. Det här arbetet ökar även möjligheten för psykologisk trygghet och tillit inom organisationen. Inte bara inom ditt team.

Kom ihåg att stämma av ert teams vision med högre ledning, så att de hänger ihop.

Även om ni arbetar i tillfälliga ”micro-team/projektteam”, så behöver teamets vision hänga ihop med den övergripande visionen. Er vision ska även bidra till annat arbete i organisationen så att den inte är en isolerad ö.

1. Börja med att skaffa dig en klar bild av vad en vision är och varför den spelar så stor roll.

  • Vision = långsiktigt ideal målbild/bild av en framtida succé. Behöver inte uppfylla krav på mätbarhet eller tidsbundenhet.
  • Mission = varför organisationen existerar, vad den ska göra och leverera för att visionen ska nås
  • Värderingar= principer och moralisk tro genom vilka organisationen väljer att agera
  • Strategier= plan/beslut om var och hur vi arbetar för att leva visionen

2. Leta sedan efter olika möjligheter att bidra till den övergripande visionen. För att få idéer om hur du och ditt team kan bryta ner och översätta visionen, kan ni titta på visioner även utanför organisationen.

  • Hur ser visionen ut på andra håll?
  • Hur har man gjort för att få visionsarbetet att fungera?
  • Vad kan ditt team dra för nytta av det och hur påverkar det angränsande avdelningar/enheter/grupper?

3. Prata med andra ledare inom och utanför organisationen om hur de har gjort. Skapa förståelse för orsaken till att den visionen kom till.

Eftersom strategin sätts utifrån visionen så kommer visionen alltid att vara viktig för högre chefer.

Så oavsett vilken nivå du är chef/ledare på – träna tillsammans med ditt team på att översätta övergripande vision till ert arbete. Det samma gäller övergripande mål och värdegrund. Hur bryter ni ner och översätter dessa till teamen?

Lycka till med ert visionsarbete!

Irene Häll
Dipl. organisationskonsult, cert IL- och UL handledare

Läs fler bloggar härFölj oss på LinkedIn