Ledarskapsbloggen

Visa

Självledarskap och medarbetarskap

Självledarskap och medarbetarskap

I dagens snabbrörliga och komplexa arbetsmiljö är ett gott självledarskap avgörande för att främja effektivitet och trivsel på arbetsplatsen. I denna artikel utforskar vi betydelsen av dessa begrepp med hjälp av Lotta Ankarlilja, senior konsult på HumaNova Ledarskap. Vi diskuterar hur självledarskap stärker personligt och professionellt ledarskap och vilka som är de viktigaste komponenterna. Lotta ger exempel på hur medarbetarskap kan främja en positiv arbetsmiljö.

– Självledarskap och medarbetarskap utgör grundläggande byggstenar för ett dynamiskt och framgångsrikt arbetsliv över tid, säger Lotta Ankarlilja. Genom ett starkt självledarskap tar individer aktivt ansvar för sin utveckling och prestation, vilket ökar produktiviteten för individ och organisation samt främjar en kultur av engagemang och välbefinnande. Medarbetarskapet kompletterar detta genom att bygga starka team och främja samarbete, vilket är en förutsättning i dagens snabbrörliga och komplexa arbetsmiljö.

Hur kan självledarskap stärka både personligt och professionellt ledarskap? Vilka fördelar kan det medföra för individen och organisationen som helhet?

-Självledarskap – att leda sig själv, ger individen verktyg för att optimera sin potential och ta kontroll över sitt arbete och sina resultat. Genom att öka medvetenheten om sig själv och sina resurser och genom detta öka sin motivation kan individer effektivt navigera genom utmaningar och arbeta mot uppsatta mål. Detta resulterar i ökad produktivitet, bättre arbetsprestation och en mer positiv arbetsmiljö, vilket gynnar både individen och organisationen.

Centrala komponenter för ett hållbart ledarskap

-Ett hållbart självledarskap bygger på självkännedom, självreglering, självmedkänsla, självmotivation och självstyrande. Genom att kontinuerligt arbeta aktivt med personlig utveckling kan individer öka sin förmåga att navigera genom förändringar och utmaningar. Samtidigt som de bibehåller en positiv och produktiv inställning till arbete och liv.

Hur ser du att utvecklande medarbetarskap kan främja en positiv arbetsmiljö och bidra till ökad effektivitet och trivsel på arbetsplatsen?

-Utvecklande medarbetarskap skapar en miljö där alla känner sig delaktiga och tar ansvar för organisationens framgång. Genom att uppmuntrar till engagemang, öppenhet och samarbete med ett tydligt, vad, hur och varför- skapas en kultur där medarbetare känner sig värderade och motiverade att bidra till gemensamma mål. Detta leder inte bara till ökad effektivitet utan också till en positiv och trivsam arbetsmiljö med lägre sjukfrånvaro.

Vilka åtgärder anser du att ledare kan vidta för att främja självledarskap och utvecklande medarbetarskap inom sina organisationer?

-Ledare spelar en avgörande roll genom att ge förutsättningar för att skapa en kultur som uppmuntrar till ansvarstagande, öppenhet och samarbete. Det handlar om att tydligt kommunicera organisationens vision och mål, ge stöd och feedback till medarbetarna samt skapa utrymme för personlig och professionell utveckling. En miljö med hög tillit till varandra ger ett utvecklande medarbetarskap.

Hur tror du att självledarskap och medarbetarskap kommer att utvecklas och anpassa sig till framtidens arbetsliv och dess utmaningar?

-Jag tror att självledarskap och medarbetarskap kommer att fortsätta att vara avgörande faktorer för att möta framtidens arbetsliv och dess utmaningar. Med en ökad efterfråga på anpassning och innovation blir det viktigare än någonsin för individer och organisationer att utveckla och ta vara på de resurser som finns och kommunicera och skapa en gemensam bild av uppsatta mål.

Finns det några risker och fallgropar som man bör vara medveten om i en organisation eller företag där man uppmuntrar till självledarskap och medarbetarskap?

–Det finns en risk att arbetet påverkas av individuella preferenser och inte strävar åt samma håll och i linje med de övergripande målen. Därför är det viktigt att det finns en stark gemensam kultur och tydliga övergripande mål inom företaget eller organisationen som då utgör ramverket och basen för ett starkt och mer decentraliserat självledarskap och medarbetarskap.

Avslutningsvis, vilka råd skulle du ge till individer som strävar efter att utveckla sitt självledarskap och medarbetarskap i dagens arbetsmiljö?

-Mitt råd till individer är att arbeta med självreflektion och vara nyfiken på sig själv och andras beteenden. Fundera på vad du kan lära dig av dig själv och andra och de situationer som uppstår. Ta initiativ, var engagerad och ta ansvar för din egen utveckling och för organisationens framgång och förändringar. Genom att investera i ditt självledarskap och medarbetarskap kan du inte bara öka din egen arbetsprestation utan också bidra till en positiv och framgångsrik arbetsmiljö för alla.

Lotta Ankarlilja

Läs fler bloggar här

Utveckla ditt ledarskap med hjälp av MI

Utveckla ditt ledarskap med hjälp av MI

Utvecklande Ledarskap (UL) och Motiverande Samtal (MI) utgör två viktiga komponenter inom ledarskaps- och kommunikationsfältet som kan synergisera för att skapa en dynamisk och stöttande arbetsmiljö. HumaNova Ledarskaps konsult Kajsa Bellman är expert inom MI och handledare inom UL. Här delar hon med sig av insikter om hur MI samverkar och stöttar det coachande ledarskapet inom UL för att stärka motivationen och medarbetarskapet.

Utvecklande ledarskap (UL) och motiverande samtal (MI) är två olika begrepp inom ledarskaps- och kommunikationsområdet som kan komplettera varandra för att skapa en effektiv och positiv arbetsmiljö.

MI konceptansvarige Kajsa Bellman jobbar både som handledare i UL och som MI coach inom HumaNova Ledarskap. Kajsa brinner för ämnet och säger:

”Motiverande samtal kan stärka det coachande ledarskapet i UL mot att skapa en holistisk och stödjande ledarskapsapproach. Genom att använda MI-tekniker kan ledare bidra till en arbetsmiljö där medarbetare känner sig motiverade, uppmuntrade och engagerade i sin egen utveckling.”

Kajsa ger här exempel på områden där UL och MI kan vara relaterade:

Individens utveckling
Utvecklande ledarskap fokuserar på att stödja och främja medarbetares utveckling. Motiverande samtal, som en del av detta ledarskapsparadigm, kan användas för att identifiera och stärka individuella mål och motivationsfaktorer. Genom att använda MI kan ledare hjälpa medarbetare att utforska sina egna behov, värderingar och mål, vilket kan bidra till deras personliga och professionella utveckling.

Skapa en positiv arbetsmiljö
Motiverande samtal är känt för att skapa en positiv och stödjande kommunikationsmiljö. När detta kombineras med utvecklande ledarskap kan det skapa en kultur där medarbetarna känner sig uppmuntrade att växa och öka deras motivation att bidra till organisationen. Ledare kan använda MI-tekniker för att skapa en öppen dialog och bygga förtroende, vilket är grundläggande för att främja medarbetares engagemang och utveckling.

Fokus på medarbetarens egna lösningar
Både UL och MI betonar vikten av att involvera medarbetarna i processen genom att främja deras egen problemlösningsförmåga. Genom att använda MI-tekniker kan ledare ställa öppna frågor och lyssna aktivt för att uppmuntra medarbetarna att identifiera och utforska sina egna lösningar och strategier för att hantera utmaningar och nå sina mål. MI fokuserar på dialog snarare än monolog och är en samarbetande samtalsmetod. Det finns även verktyg för att hantera motstånd och undvika ”dragkamper”.

Anpassningsbarhet och flexibilitet
Både utvecklande ledarskap och motiverande samtal kräver en viss grad av anpassning och flexibilitet från ledarens sida. Genom att kombinera dessa två kan ledare vara bättre rustade att hantera olika situationer och utmaningar, samtidigt som de stödjer medarbetarnas individuella behov och mål.

En samtalsmetod du med andra ord, inte vill missa – läs gärna mer här.

Kajsa Bellman Konceptansvarig på HumaNovas Motiverande samtal-utbildning.

Läs fler bloggar härFölj oss på LinkedIn

Vet du inte vad du ska läsa?

Klicka på knappen för att få en slumpvald artikel presenterad för dig.