Förändra beteenden med hjälp av konflikthantering

Konflikthantera på ett utvecklande sätt
Konflikthantera på ett utvecklande sätt

Hur kan man förändra beteenden med hjälp av konflikthantering?

Olika meningar och konflikter är något som finns och uppstår på alla arbetsplatser. Att ha olika idéer, åsikter och synpunkter är något som i grunden är en styrka för en grupp. Det ger olika perspektiv och gruppen kan dra nytta av individernas olika erfarenheter och tankar. Men, att ha skilda meningar kan också resultera i missämja om den rådande kulturen inte är tillåtande och lyssnande, inte präglas av respekt för individen eller att empatisk kommunikation och god gruppdynamik inte existerar. Konflikter som inte hanteras kan då eskalera och leda till destruktiva beteenden som påverkar gruppen negativt och i värsta fall påverkas hela verksamheten.

Om tydliga ramar och spelregler är på plats, rollfördelningar och ansvar är klara, tydliga och accepterade och att medarbetarna respekterar olikheter, såväl svagheter som styrkor, så finns en bra grund för att konflikter inte uppstår. En kultur med god och empatisk kommunikation, ett gott självledarskap och ett gott medarbetarskap där alla tar ansvar för helheten gör att konflikter, om dom ändå uppstår, inte fastnar och gror utan löses upp snabbt. Men hur går man då tillväga för att komma dit?

HumaNova Ledarskap har under sina verksamma år hjälpt åtskilliga företag och organisationer att lösa upp ”knutar som skaver” genom att stötta i att öppna upp för dialog och få individer och grupper att beröra de tankar och känslor som kanske inte tidigare har fått komma upp till ytan. Genom öppna samtal och god dialog med stöd av kunniga och erfarna handledare har många grupper tillsammans funnit vägen till förståelse, acceptans, tillit, trygghet och engagemang.

Ett praktikfall

Konflikthantering i en grupp med dålig stämning och höga sjukskrivningstal

HumaNova Ledarskap anlitades i ett uppdrag som gick ut på att utgöra stöd åt en grupp där stämningen överlag var låg och sjukskrivningstalet högt. Medarbetarnas arbetsdag präglades av hårt slit, konflikterna var många och misstänksamheten stor. Medarbetarna var rädda för varandra och utsattes dagligen för sin egen och varandras frustration.

Den rådande situationen påverkade hela gruppen och läget var ohållbart. I grunden var alla i gruppen kompetenta och ansvarstagande medarbetare, som inget hellre ville än att må bra och kunna känna arbetsglädje igen.

Lösningen?

Under 3 månader arbetade HumaNova metodiskt tillsammans med gruppen med målet att förändra och förbättra situationen. Uppdraget startades upp genom enskilda samtal med alla (även chefen) i syfte att identifiera vilka behov hos individen och gruppen som inte var tillgodosedda och vilka beteenden som skapade friktion och osämja.

Under tre dagar fördelade över tre månader träffades sedan hela gruppen och identifierade nuläge, behov, hur man skulle vilja ha det, redde ut konflikter, skapade en gemensam målbild, förtydligade regler, medvetandegjorde vad medarbetarskap handlar om och mycket mer. Inledningsvis var stämningen laddad, men allt eftersom löstes knutarna upp och stämningen blev allt mer bekväm och god. Mellan träffarna hade HumaNovas handledare uppföljningssamtal med enhetens chef och utgjorde ett stöd för denne i olika dilemman.

Effekten?

Resultatet efter tre månaders fokuserat arbete, med träning mellan enhetsträffar, gav resultat. Sjukskrivningarna minskade betydligt och alla medarbetare tog ett eget personligt ansvar för sina känslor och behov. De var nu stärkta av att fått verktyg för att ge feedback till varandra med tydliga gemensamma regler. Stämningen blev betydligt mer harmonisk och lusten att gå till jobbet på måndagarna ökade. Nu är det inte längre skamfyllt att be om hjälp och man vågar uttrycka sin åsikt, sätta ner foten och sätta stopp när det är befogat.

Är du nyfiken på att veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag? Hör gärna av dig till oss!

Följ oss på LinkedInVåra koncept