KBT-utbildning

KBT-terapi-utbildning i utveckling

HumaNova har flera KBT-terapi-utbildningar, det vill säga utbildningar som teoretiskt och praktiskt baseras på så kallad kognitiv beteendeterapi. Dessa utbildningar är för dig som redan idag arbetar med människor, eller för dig som vill ta första steget och arbeta med självutveckling och psykoterapi med kompetens inom kognitiv beteendeterapi.

HumaNova utbildar med utgångspunkt i de österländskt inspirerade former som karaktäriseras av den tredje vågens KBT. Idag är kognitiv beteendeterapi nämligen ett paraplybegrepp för olika former för självutveckling eller psykoterapi. Det är därför av stor vikt att ha en grundförståelse för olika former av KBT. Ofta delas dessa olika former in i utvecklingsfaser eller vågor.

Sök en KBT-terapeut-utbildning eller kurs

ACT-terapeut (4 terminer)
För dig som vill utbilda dig till ACT-terapeut. En utbildning på totalt fyra terminer. Föreläsningar, teoretiska genomgångar och litteraturstudier varvas med upplevelsebaserade seminarier och en mängd ACT-övningar i självupplevelsens form, gruppdiskussioner och rollspel.

ACT femdagars
En kurs på fem dagar för dig som redan arbetar med klienter och vill kunna lägga till fundamentala ACT-principer i ditt arbete. ACT-principer som syftar till att bli medveten om tankar, känslor och minnen. Att på ett inre plan förstå vad som styr vårt agerande och våra val.

Självledarskap (8 veckor)
HumaNovas 8-veckorsprogram i självledarskap vänder sig till dig som vill stärka ledningen av dig själv, vare sig du är chef, projektledare, HR-specialist eller helt enkelt bara vill utveckla dig själv mot ökad närvaro och emotionell intelligens.

Utbildning KBT-terapeut

När du går en utbildning till KBT-terapeut hos oss baseras kursinnehållet på ett vetenskapligt synsätt. Terapeuten kombinerar ofta pedagogik, upplevelseskapande övningar och dialog för att skapa ett inre lärande. Ofta utvärderas arbetet löpande, skriftligt eller i dialog. KBT har visat sig fungera såväl för självutveckling som behandling inom vården.

KBT-utbildning genom tiderna

Den första vågen

Den första vågen av kognitiv beteendeterapi är den klassiska beteendeterapin som skapades i början av 1900-talet, med fokus på att förändra beteenden – då dessa vara synliga och observerbara.

Här är namn som Pavlov, Watson och Skinner förgrundsfigurer. Det klassiska hundexperimentet med Pavlov i täten är ett ypperligt exempel, vilket ledde till upptäckten av så kallad betingning som visade sig förklara flera mänskliga tillstånd.

”Pavlovs hundar” är ett begrepp och experiment som Pavlov själv utförde på sina hundar vilket rörde salivbildningen i djurens munnar när de serverades mat i samband med att de hörde en klocka ringa. Efter lite inlärning utsöndrade hunden saliv vid ljudet av klockan som ringde, oavsett om den därefter fick mat eller ej. Hunden hade således lärt sig att förknippa maten med ljudet av klockan, vilket ligger till grund för 1900-talets inlärningspsykologi.

En viktig forskning handlade även om operant teori med till exempel Skinner i täten, där beteenden visade sig styras av konsekvenser; det vill säga ”piska” och ”morot”.

I klassisk beteendeterapi var och delvis är vi än idag, rentav ointresserade av tankar, känslor eller andra inre upplevelser och fokuserar istället på att förändra våra yttre synbara beteenden.

Den andra vågen

Under 1960-70 talet utvecklades den kognitiva terapin av framförallt Aron Beck som arbetade med att försöka förstå och hjälpa deprimerade eller nedstämda. Hans grundtes var att våra tankar eller så kallade kognitioner påverkar vår sinnesstämning eller känsla. Kan vi med andra ord tänka annorlunda, kommer vi även att må annorlunda (läs: bättre).

Syftet med terapin var helt enkelt att förändra tankar och en grundmodell blev således att kartägga så kallade dysfunktionella tankar och omforma dessa med rationella tankar, det vill säga tankar som var mer logiska.

Då beteendeterapi och kognitiva terapin formades i samma akademiska kretsar skapades därför begreppet kognitiv beteende terapi som är en syntes av beteendeterapetiska teorier och metoder och kognitiva teorier och metoder. BT+KT=KBT.

Den tredje vågen

Istället för att fokusera på förändring av beteenden eller tankar som tidigare, lägger vi här fokus på förmågan att observera och förhålla oss till inre upplevelser som innehåller såväl känslor, tankar och kroppsförnimmelser.

En annan central aspekt är även förmågan att acceptera sina upplevelser och därmed inte hamna i upplevelseundvikande. Här får en således lära sig att vara med och bära sina upplevelser såväl som utveckla en ny relation till sitt inre liv – samtidigt som en rör sig i en önskad riktning, genom att fokusera på vad som är viktigt i livet utifrån världen.

Den tredje vågens KBT har hämtat inspiration från österländsk filosofi och tradition och är på så sätt mer existentiell, filosofisk och kommer närmare de stora livsfrågorna.

Utmärkande är även att de flesta metoder är transdiagnostiska i sitt förhållningssätt. Det innebär att diagnosen ej står i fokus, utan snarare de bakomliggande psykologiska processer – till exempel upplevelseundvikande, grubbel och ältande, självkritik och situationsundvikande.

Exempel på tredje vågens KBT är:

  • Acceptance commitment theraphy, ACT
  • Mindfulness baserad kognitiv terapi, MBCT
  • Dialektisk Beteende terapy, DBT
  • Mindfulness stress reduction, MBSR
  • Functional Analytic Psychotherapy, FAP

Intresseanmälan