Ledarutveckling på ett sjukhus

Coaching - handledning
Coaching - handledning

Inblick i en organisationskonsults vardag – ledarutveckling på ett sjukhus

Som organisationskonsult arbetar du på ett företag eller organisation i en roll som konsult, ledare eller coach. Ofta handlar det om att stötta och utveckla chefer och medarbetare mot ett gemensamt mål. Storleken på de uppdrag du får kan variera. Här får du ta del av hur ett stort uppdrag kan se ut. Vi delar vi med oss av ett uppdrag som våra organisationskonsulter genomförde på ett större svenskt sjukhus.

Uppdragsgivare: Ett större svenskt sjukhus

Målgrupp: Enhetschefer som var på väg upp en nivå för att bli verksamhetschefer. Man tittade också efter de som hade visat egenskaper som motivation, nyfikenhet och intresse för ledarskap.

Bakgrund: Ett av de största sjukhusen i Sverige behövde anställa fler verksamhetschefer. Istället för att annonsera externt bestämde man sig för att vända sig till sina befintliga medarbetare och vidareutbilda dem. Verksamhetsområdeschefer på sjukhuset nominerade kandidater till programmet. Medarbetare kunde också själva ta initiativ genom att lämna en intresseanmälan till sin VO-chef. Av alla anmälningar som kommit in valdes 15 deltagare ut.

Syfte och målsättning: Syftet med utvecklingsprogrammet var att ge ökad kunskap om verksamhetschefsrollen. I det ingick även förståelse för vilka grundläggande utmaningar man kunde mötas av och de förutsättningar som krävdes för att axla denna roll.

En ambition med programmet var att varje deltagare skulle se sig själv som en del av en större helhet där man också hade förstått de olika delarna. Med patienten som utgångspunkt lyftes vikten av ett välkomnande förhållningssätt och ett gott värdskap fram.

Så här gick det till

Upplägg:
Programmet omfattade totalt 12 heldagar med ca en månads mellanrum samt sex coachtillfällen i mindre grupper. Deltagarna fick även ett uppdrag från ledningsgruppen som utmynnade i olika projekt som deltagarna jobbade med parallellt under programmet.

Förberedelse:
Först genomfördes ett inledande avstämningsmöte med ansvariga konsulter från HumaNova och beställare från sjukhuset. Programmet mejslades sedan fram av den programansvarige organisationskonsulten tillsammans med ansvariga HR-strateger på sjukhuset.

Genomförande:
Programmet genomfördes i seminarieform med olika moduler om 1-2 dagar. De femton deltagarna delades upp i tre mindre grupper. Under programmets gång följde en organisationskonsult varsin grupp för att stödja utvecklingen av deras personliga ledarskap. Organisationskonsulten var också ett stöd i det projektuppdrag som respektive deltagare skulle genomföra.

Parallellt med programmet träffade deltagarna sina utsedda mentorer (erfarna verksamhetschefer) ca åtta gånger för att arbeta med sina personliga projekt. Några externa personer bjöds också in som ”gästföreläsare”. Detta bl.a. för att belysa det akademiska ledarskapet samt för att deltagarna skulle få ta del av aktuell forskning kring ledarskap direkt från källan.

Pedagogik och metod

I uppdraget arbetade organisationskonsulterna med HumaNovas pedagogik, metodik och arbetssätt som bygger på upplevelsebaserad inlärning med processinriktade övningar. Deltagarna fick träna och öva utifrån dilemman hämtade från sin egen yrkesvardag, varvat med korta teoripass.

Konsulterna arbetade med ett integrativt förhållningssätt vilket tar hänsyn till kognitioner, affekter och beteende. Eller, sagt med andra ord – med utgångspunkt i att alla tre dimensionerna känsla, tanke och handling påverkar varandra.

Teorierna kunde exempelvis röra förändringsledning, psykologiska reaktioner vid förändring, gruppers utvecklingsfaser (IMGD) och Susan Wheelans modell för grupputveckling och modeller kring transformativt ledarskap.

Resultat

De utvärderingar som gjordes efter avslutat uppdrag visade att mål, syfte och förväntat resultat hade uppnåtts. Flera av deltagarna hade efter programmet blivit verksamhetschefer. Dessutom hade ett par av enhetscheferna avancerat till verksamhetschefer redan under programmets gång.

För att ställa frågor till en av våra studievägledare klicka här.

Läs mer om utbildningen till organisationskonsultLäs fler bloggar här