Våra teorier och metoder

Att studera på HumaNova

De längre utbildningarna till exempel samtalsterapeut , ACT/KBT terapeut, samtalscoach och organisationskonsult är deltidsstudier. Det betyder att du kan arbeta parallellt med dina studier. Men framför allt innebär det att du får tid till reflektion samt även tid att ta till dig nya kunskaper och insikter under studietiden. Detta för att i slutändan personligen kunna verka fullt professionellt i ditt nya yrke.
Våra utbildningar består av lärarledda klasser, arbete i studiegrupper, individuell samtalsterapi samt eget arbete med studieuppgifter, examinationsuppgifter och litteratur.

Pedagogik

HumaNovas undervisnings och utbildnings pedagogik baserar på vetskapen om att upplevelsebaserat lärande är det som utvecklar oss människor på ett genomgripande och bestående sätt. När nya känslomässiga och kognitiva (tankemässiga) erfarenheter skapats formas nya insikter och inre sanningar som en grund för att vi i slutändan skall agera och göra annorlunda.
En grundtanke inom upplevelsebaserat lärande är att vi som barn och vuxna konstruerar våra erfarenheter och därmed kunskaper genom upplevelser. Därmed är det genom nya affektiva (känslomässiga) och kognitiva upplevelser som vi skapar om och ny inlärning.

Lärande sker effektivt när vi

  • Får egna erfarenheter genom egna upplevelser
  • Reflekterar och utforskar enskilt och med andra över den egna upplevelsen
  • Får hjälp att teoretisera, förstå och bearbeta med begrepp modeller
  • Provar nya erfarenheter och bekräftar nya upplevelser

Emeritius Professor David A Kolb (f 1939) är en Amerikansk utbildningsteoretiker. Forskningen handlar om hur upplevelsebaserad inlärning (experiential learning) kan tilllämpas. Forskningen anses särskillt relevant för vuxnas inlärning i hur vi tar in kunskap och amvandlar dessa till färdigheter.

Teorier och Metoder

Det finns inom psykologin idag ett stort antal synsätt och därmed teorier och metoder som försöker förklara mänskliga inre upplevelser och beteenden. HumaNovas grundläggande synsätt kan beskrivas som integrativt, acceptansbaserat, salutogent och holistiskt. Vilket i praktiken mycket kort kan beskrivas som att det friska och individens resurser står i fokus. Tankar och känslor hanteras klokast genom att accepteras och inte undvikas. Var och en av oss ingår som en del i en helhet där känslor, tankat, intuition, kropp, fantasier och begär utgör är sammanflätade. Och därför behövs ett integrativt förhållningssätt, ett öppet system som arbetar med beprövad erfarenhet och moderna nyligen framforskade metoder.
Det gör att HumaNova idag arbetar med flera psykologiska teorier och metoder som omfamnar vårt synsätt tex Psykosyntes, ACT (aceptance and comitment theraphy), KBT (kognitiv beteende terapi), Mindfullnes baserad teori, Compassion focused theraphy osv
Inom dessa psykologiformer som tex Psykosyntes och ACT utgår vi från att vi människor i grunden är friska individer, ingenting har i grunden gått sönder. Däremot kan vi ibland fastna och behöva lära nytt. Vi växer ständigt psykologiskt genom empatiskt bemötande, i relation med andra. Och därigenom växer så småningom än mer empati fram för oss själva. Det innebär att diagnoser eller sjukdom inte står i centrum utan snarare resurser, potential och längtan. Allt vi kan bli!