Från stress till livskvalitet

Onlinekurs i stresshantering via Zoom

För dig som vill fördjupa dina kunskaper i stress och stresshantering både för dig själv och för andra. Kursen är lärarledd och hålls i realtid.

Stress är något som kan drabba oss alla. Att känna ett ökat stresspåslag i olika situationer är förvisso något helt naturligt och till nytta när vi ska koncentrera oss och genomföra uppgifter av olika slag. Ett mer eller mindre konstant högt stressläge som inte åtföljs av tillräcklig återhämtning, vila och avspänning kan däremot vara ytterst slitsamt både psykiskt och fysiskt.

Vår stressnivå tenderar att stiga när vi har alltför mycket att göra, alltför höga förväntningar och krav på oss själva i arbete, studier och livet i övrigt.

Stress handlar dock inte bara om hur vår yttre livssituation ser ut, utan i hög grad också om vår ”insida” – hur vi förhåller oss till den situation vi befinner oss i och hur den påverkar oss, i känslor, tankar och grubbel. Detta är ett viktigt fokus i den här kursen.

Syfte och mål med kursen

I kursen lär vi oss konkreta ”verktyg”, metoder och förhållningssätt för att motverka ohälsosam stress och få ned stressläget i stunden, hantera utmanande situationer, främja avspänning och återhämtning och hitta strategier för självomsorg. Det är metoder som vi kan börja praktisera med en gång och fortsätta tillämpa efter kursen.

I kursen tittar vi också närmare på vad stress är och hur den påverkar kroppen och psyket samt vad det innebär att drabbas av utmattning, hur det påverkar individen och hur vägen tillbaka från utmattning kan se ut.

Kursen ger också en orientering i förhållningssätt och perspektiv från ACT-psykologi, för att ytterligare främja skiftet från stress och oro, kamp och ”måsten”, till ökad livskvalitet och upplevd meningsfullhet.

I kursen prövar vi på en rad praktiska övningar från ACT samt går igenom de sex ”kärnprocesserna” i ACT och betydelsen av självmedkänsla. Allt i syfte att förebygga stress och ohälsa och öka känslan av livskvalitet.

Anmäl dig här

Omfattning

5 dagar

Pris

Privat
4950 SEK inkl. moms

Företag
4950 SEK exkl. moms

Anmäl dig här

ACT – Acceptance Commitment Therapy – brukar räknas till ”tredje vågens KBT” och är ett psykologiskt förhållningssätt som under senare år fått ett brett användningsområde. ACT används som självhjälp och för personlig utveckling, i behandling och hälsofrämjande arbete av olika slag samt också i arbetslivet.

ACT är en mix av inlärningspsykologiska och existentiella utgångspunkter med acceptansbaserade förhållningssätt som har starkt stöd i forskning. ACT lägger fokus både på hur vi hanterar våra egna inre upplevelser, ”insidan”. Fokus läggs också på att skapa mening och tillfredsställelse i livet genom att främja aktiva värdebaserade handlingsval.

Kursen leds av Ulf Gustavsson
Leg. psykoterapeut och psykolog
Har arbetat många år med psykologisk behandling, handledning och utbildning i egen regi och gentemot kommuner och landsting samt i privata verksamheter. Legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning (KI), därefter vidareutbildad i KBT och ACT. Har varit verksamhetsansvarig för ett behandlingscenter med inriktning på krigs- och flyktrelaterade trauman.