En dag i ACT

Endagskurs i ACT

Varmt välkommen till en endagskurs där du får pröva på ACT en stund.

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) – även kallad tredje vågens KBT – är en vidareutveckling av Kognitiv Beteende Terapi (KBT).  Något förenklat handlar ACT om acceptans och förändring; när hjälper det att acceptera och när kan vi förändra saker som stressar oss?

Vad är skillnaden mellan ACT och KBT?

Inom KBT läggs fokus och kraft på tänkandet och på att förändra tankar. I ACT fokuseras det mer på att förändra förhållningssättet till tankar och känslor för att kunna handla meningsfullt.

Hur används ACT?

Behandlingsmetoden har fått stort genomslag för svårbehandlad smärta, kroniska sjukdomar, depression, ångestproblematik, missbruk och trauma. Eftersom ACT effektivt skiftar fokus från problemområden till det som fungerar – det vi vill har mer av i våra liv – har metoden även visat sig effektiv för hantering av vardagsstress, stärkande av relationer och generellt ge en ökad livskvalitet. ACT har även visat sig effektivt som gruppbehandling.

ACT som alternativ

Under dagen blir det en genomgång av forskning på ACT, teori på en grundläggande nivå men framför allt kommer ni att få prova på ACT i praktisk tillämpning – hur jobbar en ACT terapeut? Med hjälp av övningar, gestaltningar och metaforer, kommer ni få en spännande inblick i ACT som alternativ till det traditionella terapeutiska samtalet.

Målgrupp

Dagen är för dig som arbetar med sociala frågor, stöd och behandling samt är intresserad av att utbilda dig inom ACT. Ta med dig frågor och pröva på ACT för en dag. Läs när nästa utbildningsstart för ACT Steg 1-utbildning startar här. Vi erbjuder också en kurs i ACT på fem dagar både i Stockholm och Göteborg.

Dagen hålls av Jan Pettersson verksam som ACT terapeut och lärare vid HumaNova.

ACT som metod

Omfattning

1 dag

Pris

Privat
1295 SEK inkl. moms

Företag
1295 SEK exkl. moms

Anmäl dig här

Sex psykologiska grundprocesser enligt ACT

Inom ACT läggs stor tonvikt på sex psykologiska grundprocesser som bygger grunden för terapi och coaching.

Medveten närvaro

Medveten närvaro kallas även mindfulness och innebär att vara ”här och nu”. Liksom djur reagerar vi människor på hot i den yttre, materiella världen. Hot som måste bekämpas eller undvikas. Men till skillnad från djur kan vi uppleva lika starka hot även i den inre, psykologiska världen. Hoten här kommer från våra egna tankar och skapar oro, rädsla och ångest. Ju mer vi bekämpar eller undviker upplevelsen desto starkare blir den. Om vi istället är närvarande i det som sker minskar oron för det obehagliga. Studier visar att 85 procent av det vi oroar oss för inte ens inträffar.

Medveten närvaro är att vara flexibelt uppmärksam på både den yttre, materiella världen och den inre psykologiska världen.

Defusion

Defusion handlar om att skapa en mer flexibel reaktion på våra tankar. Att se på tankarna istället för utifrån dem. Att låta dem komma och gå istället för att fastna i dem. Ofta upplever vi våra tankar som sanna eller som en realistisk bild av verkligheten. ACT vill få oss att se våra tankar som en av många alternativa tolkningar av verkligheten och att vi kan välja om vi ska agera på dem eller inte.

Acceptans

Utifrån ACT handlar acceptans om att tillåta sig ha upplevelser som vanligtvis kallas obehagliga. Vara i den rådande upplevelsen utan att försöka kontrollera, ändra eller bli av med den. Mycket av den stress och inre smärta vi upplever i olika situationer är vi själva som skapar när vi motarbetar upplevelsen och också dömer oss själva; ”Det är fel på mig som känner så här”. Utifrån ACT är negativa tankar och känslor en del av livet och är inte farliga i sig själva. Det är undvikandet av jobbiga tankar och känslor som kan leda till ännu mer stress och ökad psykisk ohälsa.

Livsvärden

ACT ser livsvärden som en kompass som kan peka ut riktningen och ge oss inre motivation på vår resa genom livet. Börja med att svara på frågorna: Vad är viktigt i mitt liv? Vem vill jag vara för mig själv och för andra? Livsvärden kan innebära att vara öppen och ärlig mot omgivningen, att vilja utvecklas och prova nya saker eller att hjälpa andra att förändra sina liv. På så sätt är mina livsvärden konstant närvarande i mitt liv och något jag kan göra i varje stund. Till skillnad från mål som handlar om det vi vill ha eller uppnå och som oftast ligger längre fram i tiden.

Meningsfull handling

Meningsfull handling innebär att agera utifrån vad som är viktigt för mig fast det kan kännas smärtsamt eller svårt. Det betyder också att jag är flexibel i det jag gör, så att jag villigt bemöter alla utmaningar genom att antingen fortsätta med mitt beteende eller ändra det, beroende på vad situationen kräver. Det är bara genom ett ständigt pågående beteende i enlighet med mina livsvärden som livet kan bli rikt, helt och meningsfullt. Helt enkelt är meningsfull handling att göra handlingsval i enlighet med det som vi anser viktigt och värdefullt.

Jag som kontext

Jag-som-kontext är inte en tanke och inte en känsla utan snarare ett perspektiv ur vilken vi kan iaktta våra tankar och känslor. Ett annat sätt är att se det som ett rum, i vilket tankar och känslor kan röra sig. Detta psykologiska rum får vi tillträde till när vi märker att vi märker något eller är medvetna om att vi är medvetna. Det är en plats från vilken vi kan iaktta vår upplevelse utan att vara fångna i den. Termen ren medvetenhet är ett bra alternativ för det är just vad det handlar om: medvetenhet om vår egen medvetenhet.