Lead forward

Bli en Transformativ ledare mha mätinstrumentet LEAD FORWARD – distanskurs via Zoom

Ledarutvecklingsprogrammet kopplar den senaste forskningen till ditt personliga ledarskap. Programmet är utformat för att ge dig effektiv träning och stöd för att snabbt komma igång och tillämpa dina nya färdigheter som Transformativ ledare.

LEAD FORWARD är ett webbaserad mätverktyg där dina medarbetare ger strukturerad återkoppling på dina ledarbeteenden. Den ledarskapsmodell som ligger till grund för LEAD FORWARD är den så kallade Full Range Leadership Model, som är en av de ledarskapsmodeller som har erhållit starkt vetenskapligt stöd.

LEAD FORWARD fokuserar på effektivt ledarskap och utgår helt och hållet från de beteenden som är förknippade med det Transformativa ledarskapet.

I LEAD FORWARD kartläggs tre kategorier av ledarbeteenden:

 • Avvikelsebaserat ledarskap avser de beteenden som fokuserar på att hantera avvikelser från önskvärda beteenden, prestationer och resultat.
 • Villkorligt förstärkande ledarskap avser de beteenden som syftar till att klargöra för medarbetare vad som förväntas av dem samt vad de kan förvänta sig i gengäld.
 • Transformerande ledarskap avser beteenden som syftar till att utveckla medarbetare och arbetsgrupper och skapa förutsättningar för ökad motivation och trivsel. Det innefattar att agera som en god förebild, knyta den dagliga verksamheten till meningsfulla syften och visioner, stimulera till nytänkande och till att våga utmana befintliga sätt att göra saker på, lära känna och coacha sina medarbetare, och vara positiv och uppmuntrande.

Kursen ger dig

 • Medvetenhet kring dina ledarbeteenden och hur det påverkar medarbetare och verksamhet
 • Feedback från dina medarbetare som understödjer din ledarutveckling
 • Digital återkoppling
 • Handlingsplan för att utveckla ledarskapet ytterligare

Kursen sker i realtid och bygger alltså inte på förinspelat material. Därigenom ges utrymme för levande interaktion mellan kursledare och kursdeltagare.

Kursen hålls online via Zoom. Zoom är ett gratisprogram som du kan ladda ner här. Välj ”Zoom Client for Meetings”.
Läs mer om Zoom här. 

Anmäl dig här

Omfattning

3 dagar

Introduktionspris

Privat
7 445 SEK inkl. moms

Företag
7 445 SEK exkl. moms

Anmäl dig här

Är ni fler från samma företag som önskar gå kursen? Kontakta oss

Kursen leds av Lena Amnäs

 • Full range leadership model
 • Transformerande ledarskap
 • Självledarskap
 • Neurovetenskapens ledtrådar för ett bättre ledarskap
 • Målstyrning: organisationen, andra och dig själv
 • Effektiv kommunikation
 • Plan och uppföljning framåt – att inte släppa taget

Upplägg

Dag 1 – Introduktion, utbildning och feedback

Dag 2 – Träning och utbildning i grupp

Dag 3 – Uppföljning

 • Att nå insikt om vad som krävs i konkreta beteenden för att vara en effektiv ledare
 • Att få kunskaper och praktiska verktyg för att känna sig trygg och kunna agera fullt ut i ledarrollen
 • Att ha en tydlig uppfattning om styrkor och utvecklingspotential vad gäller ledarskapet, samt en tydlig plan framåt för fortsatt utveckling

Chefer och ledare på alla nivåer, HR-chefer, projektledare eller teamledare som har medarbetare som kan ha en uppfattning om dina ledarbeteenden.

 • Webbaserad feedbackenkät LEAD FORWARD
 • ”En liten bok om ledarskap” av Stefan Söderfjäll
 • Personlig support