Gratisseminarium

Att möta det okända, ledarskap i en oförutsägbar värld!

Introduktion

Att möta det okända innebär att kunna fungera i situationer och skeenden som jag inte har någon tidigare erfarenhet av och som dessutom kanske ifrågasätter det jag tidigare trott var sant. När jag möter det okända kanske mina tidigare mentala förklaringsmodeller och mina handlingsmodeller och metoder inte är tillämpbara. I mötet med det okända kan jag komma att behöva skapa nya förklaringsmodeller och metoder. Att möta det okända innebär därför ett större eller mindre mått av kreativitet och innovation.

Ledarskap är som fenomen utomordentligt undflyende. De flesta har en personlig uppfattning om vad som är ett bra respektive dåligt ledarskap, men det existerar ingen vetenskapligt allmänt accepterad definition av vad ledarskap egentligen är. Många definitioner handlar om att få andra att agera på ett visst sätt i syfte att uppnå vissa mål. Vissa beskrivningar fokuserar på vad en ledare gör, en del på hur en ledare är och andra vilken funktion en ledare har.

Definition

Men vad ÄR då ledarskap EGENTLIGEN? Med risk för att addera ytterligare en definition hävdar jag att ledarskap är påverkan med ett syfte mot ett mål.

Påverkan med ett Syfte

Med påverkan menas det jag gör som förändrar situationen/systemet på något sätt. Systemet utgörs av alla faktorer (aktörer, strukturer, processer, regler etc), mig själv inkluderat, och deras inbördes relationer som utgör situationen eller skeendet. Ingen torde ha fullständigt inflytande, vara omnipotent, eller vara totalt hjälplös. Utan vi rör oss på en skala beroende på situationen. Väldigt få saker har vi fullständig kontroll över, dvs att det blir exakt som jag vill. Andra saker har jag bara att acceptera och hitta ett förhållningssätt till. Sen finns det ett område där jag kan påverka det som sker. Jag tycker att den så kallade sinnesrobönen på ett bra sätt fångar vårt dilemma: ”Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan, och förstånd att inse skillnaden”.

Min möjlighet, mitt handlingsutrymme, att påverka för att förverkliga ett syfte är beroende av många faktorer varav det ”sociala kontraktet” är ett av de viktigare. Det sociala kontraktet kan ses som en överenskommelse mellan mig och alla andra i systemet, horisontellt och vertikalt. Det sociala kontraktet ger mig möjligheter men sätter också gränser för min påverkan. Som alla andra kontrakt tillkommer de genom olika typer av förhandlingar, formella och informella, medvetna eller omedvetna. Som en grund i det sociala kontraktet ligger synen på uppdraget och frågorna varför och varthän. Uppdraget utgör alltså utgångspunkten i förhandlingen om mandatet, dvs rätten att påverka.

Ingen är varken omnipotent, dvs maktfullkomlig, eller maktlös. Vi kan alla påverka inom vårt handlingsutrymme som kan vara mindre eller större.

Syftet utgår från frågeställningarna varför och varthän och grundar sig i viljan. Att vilja något är centralt i denna definition. Viljan utgår här från ett upplevt uppdrag, ett faktiskt uppdrag eller bäggedera. Ett uppdrag förutsätter också en uppdragsgivare. Uppdraget kan vara självpåtaget (jag är min egen uppdragsgivare) ett givet (någon annan eller annat är uppdragsgivaren). Om viljan och uppdraget är egoistisk (jag gör det för min skull) eller altruistisk (jag gör det för andras eller något annat) kommer också att ha en betydelse för min påverkan på systemet. Ju viktigare ett uppdrag uppfattas desto större uppoffringar kommer jag att vara beredd att göra och större risker kommer jag vara beredd att ta.

Målet definierar min ambitionsnivå. Vid en låg ambitionsnivå nöjer jag mig med lite och vid en hög ambitionsnivå kräver jag mer. Vissa mål är enklare (konkreta mål) att definiera medans andra är svårare (komplexa mål).

Förstå, Vilja, Kunna

För att kunna påverka med ett syfte mot ett mål måste jag dels förstå den situation eller skeende jag befinner mig i, vilja kunna påverka och faktiskt kunna påverka.

Att förstå en situation eller ett skeende innebär att man har en situationsmedvetenhet. På ett djupare plan handlar det om att förstå vad som egentligen händer, inte bara vad som händer. Inget händer i ett tomrum och jag måste kunna förstå det sammanhanget, kontexten. Situationsmedvetenheten verkar i tre tids tempus. Jag kan vara medveten om vad som har hänt, dvs det som har lett fram till situationen/skeendet. Jag kan vara medveten om vad som händer ”här och nu”. Och jag kan vara medveten om vad som kan komma att hända. För att verkligen förstå en situation bör jag kunna förstå den ur alla tids tempus och för att kunna vara proaktiv måste jag sträva efter att kunna förstå vad som kan ”hända sen”, dvs vad som kan hända i framtiden. Det är givetvis det svåraste, därför att möjligheterna oftast är så många och i vissa fall nästan oändliga.

Att vilja påverka innebär att jag inser att jag är berörd av situationen och att jag har ett ansvar. Att vilja innebär också att jag tvingas välja vilket innebär att jag måste kunna prioritera mellan olika intressen, behov och viljor. Något är viktigare än annat och något kanske är det viktigaste. Att kunna välja innebär dessutom en förmåga och mod att kunna välja bort det som inte är det viktigaste och att kunna stå för det. Ju viktigare något är för mig desto mer kommer jag att engagera mig, uppoffra mig och uthålligt sträva mot ett förverkligande.

Att kunna innebär att jag har de förmågor och de resurser som krävs för att kunna genomföra min vilja. Jag behöver inte alltid ha det själv men jag måste ingå i ett sammanhang där förmågor och resurser finns. Dessutom måste jag ha en idé om hur jag skall utnyttja de förmågor och resurser som står till mitt förfogande och en plan för dess genomförande.

Kognitiv tröghet

Vi människor skapar kognitiva modeller som hjälper oss att förstå oss själva och omvärlden. Med hjälp av våra kognitiva modeller blir världen mer begriplig och förutsägbar vilket leder till en upplevelse av kontroll. Dilemmat är att när vi väl har skapat oss våra kognitiva modeller har vi svårt att ompröva dem, vi håller fast i dem även om ”fakta” talar emot. Det innebär att vi har en kognitiv tröghet när det gäller att uppfatta och acceptera nya, okända, situationer och skeenden. Det tar tid att ställa om till en ny verklighet på grund av denna kognitiva tröghet. Därför är trögheten den största utmaningen när det gäller att möta det okända.

Ledarskap i en oförutsägbar värld innebär att bidra till en ny förståelse av den uppkomna situationen eller skeendet. Det innebär att våga ifrågasätta och utmana tidigare förklaringsmodeller och metoder i syfte att skapa nya förklaringsmodeller och metoder som överensstämmer med den nya ”verkligheten”. I stället för att fråga sig på vilket sätt den nya situationen liknar tidigare situationer som jag har erfarenhet av kanske jag kan ställa mig frågor av typen:

  • På vilket sätt skiljer sig denna situation från tidigare situationer som jag har erfarenhet av?
  • Vad är det som jag inte ser eller inte förstår?
  • Vad är det EGENTLIGEN som händer?

Varmt välkommen!

Anmäl dig här

Plats

Stockholm

Pris

Kostnadsfritt

Alla är varmt välkomna till våra seminarier!

Anmäl dig här