Psykosyntes

Mänskligt växande och psykosyntes

Psykosyntes kan ses som ett synsätt på mänsklig utveckling. Ett namn på en inneboende utvecklingsprocess som vi alla mer eller mindre medvetet går igenom under vårt liv.

Psykosyntes kan beskrivas som en livs och utvecklingsprocess som hjälper oss att organisera och harmonisera alla våra inre, ibland motsägelsefulla, sidor eller delar. Dessa delar innehåller till exempel känslor, tankar, impulser, beteenden och fantasier och kan ibland uppträda eller ta över som en egen styrande ”person”, fast vi innerst inne vill något annat.

Psykosyntesen bidrar till att harmonisera alla dessa delar till något mer medvetet valt och därmed mer också aktivt valt. Något som vi innerst inne vill vara och kan bli.

Själva ordet psykosyntes kom till som i kontrast till ordet psykoanalys som står för att dela upp och analysera oss, till psykosyntesen som i slutändan strävar efter att bidra till en syntes det vill säga uppnå  en mer harmonisk och välmående sammanhängande helhet. En helhet som hjälper oss att leva det liv vi innesrt inne vill leva.

Psykosyntesens metoder och arbetssätt

I grunden är psykosyntesen en integrativ och relationell psykologiform där det empatiska och altruistiska mötet mellan mäniskor eller grupper ligger till grund för utveckling genom ökad tillit, öppenhet och respektfullhet. En grundtanken bakom detta förhållningssätt är att våra hindrande psykologiska mönster och livsutmaningar uppstår genom empatiska avbrott och därigenom är det i grunden empati som bidrar till växnde. Empati från andra och empati och självmedkänsla till oss själva.

För att uppnå detta integrerar psykosyntesen en rad olika arbetssätt i relationen med andra. Exempel på arbetssätt som används för att nyfiket utforska och lära är dialog, kroppsövningar, bildarbete, medveten närvaro och mindfullness, självmedkänsla, rollspel, stolsarbete, meditation, visualiseringar, och metaforer. För varje individ eller grupp anpassas metoder efter behov och förutsättningar.

Här kan du läsa en mer teoretisk beskrivning om psykosyntesens teoretiska kärnkoncept. Artikeln är på engelska.

 

Psykosyntesen på HumaNova

Psykosyntesen ses med dagens terminologi som en integrativ, acceptansbaserad och holistisk psykologi. På HumaNova använder vi psykosyntesen som grund i ett flertal utbildningar.

Teoretiskt kan det mer korrekt beskrivas som asimillativ integration. Det innebär att psykosyntesen används som grundläggande teori och förhållningssätt men till denna integreras metoder och teoretiska antaganden från en rad andra psykologiska skolbildningar, av vilka många inte fanns när psykosyntesen skapades, till exempel traditionell KBT, ACT ( Acceptance Comittment Theraphy(, gestatlterapi, schematerapi, Non Violent Communication, psykodymaniska teorier, coaching teorier osv.

Psykosyntesens grundare

För närmare 100 år sedan lade den italienska läkaren Roberto Assagioli grunden till psykosyntesen. Som en av de första att studera och introducera psykoanalys i Italien var han en pionjär i seklets början. Men redan tidigt hade Assagioli egna tankar om hur Freuds teorier kunde utvecklas för att skapa ett fungerande samspel mellan kropp, känslor, impulser, intuition och intellekt använde han sig av tekniker från olika visdomstraditioner och olika psykologiska skolor – från psykoanalys och medicin till filosofi. Assagioli skapade på så sätt den första österländskt influerade psykologiformen som baserades på cirkulärt tänkande och acceptans som grund för utveckling.