Visioner och mål för att skapa tillit och engagemang

Strategiska ledare skapar engagemang i organisationen

För en strategisk ledare är det viktigt att skapa engagemang för organisationens visioner och mål.

För gemene man ute i organisationen är det svårt att hålla kvar siktet på vad visionen och de övergripande målen faktiskt är och vad det innebär på respektive nivå för att nå dit. Då riskerar vi att visionen och målen blir förminskade och tappar kraft. På högre organisatorisk nivå är man ofta bra på att förmedla visioner och mål men sedan ”ger man efter” och låter medarbetarna arbeta på som vanligt. Här krävs det att man är lyhörd utåt och tar till sig information från mellanchefer eller förstalinjeschefer och även från medarbetarna, för att förstå vad som är svårt för dem att ta till sig och vad som då behöver justeras eller förmedlas med andra ord.

Visionen ska ju vara organisationens ledstjärna, den som dagligen drar oss framåt och som vi strävar efter att nå även om den i dagsläget är ”onåbar”. Till den ska de övergripande målen kopplas och dessa ska i sin tur brytas ned i varje led så att var och en vet vad man ska göra i vardagen för att arbeta i den riktningen. Medarbetarna ska kunna förstå och prioritera sitt arbete utefter om de dagliga arbetsuppgifterna. Leder uppgiften i riktning mot våra mål? Är den i riktning mot visionen?

På så sätt skapas engagemang i visioner och mål hos medarbetare och chefer. När chefer och medarbetare känner engagemang för visionen och målen skapas också tillit till ledningens sätt att arbeta och delaktigheten finns där.

Medarbetare och chefer som inte har tillit kommer att omdefiniera vad som ska göras och arbeta i en annan riktning. Då uppstår kontroll och ”lydnad” i organisationen istället för delaktighet och engagemang.

Några tips:

  • Ta reda på hur ert budskap av visionen och målen uppfattas längst ut i organisationen. Kanske med en kort intervju?
  • Ta reda på vilket engagemang chefer och medarbetare har till visionen och övergripande målen
  • Ta reda på om ni i ledningen verkligen lyssnar på synpunkter från annan nivå om vad som saknas för att de ska kunna ta till sig och arbeta vidare med visionen och målen